Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/15-01/2440
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 17.09.2015
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Primili smo upit odvjetnice A, vezan za mogućnost i način isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor. Nastavno odgovaramo.
 
S obzirom da porezni propisi ne propisuju odnosno ne reguliraju radne odnose između pojedinih osoba predlažemo da se za tumačenje o vrsti naknade za neiskorišteni godišnji odmor podnositeljica upita obrati nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, no nadalje upućujemo na odredbe poreznih zakona koji reguliraju oporezivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada.
 
Člankom 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 – Odluka USRH, 125/13, 148/13, Odluka USRH-83/14 i 143/14; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) između ostaloga, smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.
 
Dodatno je člankom 11. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14: dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđeno da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) između ostaloga, smatraju i isplate naknada radnicima odnosno osobama koje ostvaruju po osnovi: godišnjeg i tjednog odmora, dopusta, državnih blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom, slobodnih dana, ostalih slobodnih dana utvrđenih posebnim ugovorom ili odlukom poslodavca ili isplatitelja primitka od nesamostalnog rada (plaće), primitaka koje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada (plaće) isplaćuje radnicima i osobama koje ostvaruju primitke iz svojih sredstava i na svoj teret kao naknadu u slučaju spriječenosti za rad zbog bolesti i povreda te drugih primitaka sukladno odredbama Zakona i Pravilnika.
 
Člankom 22. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) naknada za neiskorišteni godišnji odmor, smatra se ostalim primicima uz plaću koji se pripisuju godini na koju se odnosi ili godini u kojoj se isplaćuju. Kako se predviđena naknada odnosi na 2014. godinu, pripisuje se toj godini.
 
Za navedene primitke obveza podnošenje Obrasca JOPPD propisana je člancima 76., 77., 78. Pravilnika, iz čega proizlazi da se navedeni primitak iskazuje pod šifrom 0001 (pod 6.1. stranice B Obrasca JOPPD), odnosno pod šifrom 0021 (pod 6.2. stranice B Obrasca JOPPD), a pod razdoblje se upisuje razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.
 
Povratak na prethodnu stranicu