Porez na dohodak - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/15-01/2519
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 23.09.2015
Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
Vezano za mogućnost isplate preplaćenog poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak odnosno uz mogućnost gotovinske i bezgotovinske isplate te isplate na zaštićeni račun povrata poreza po godišnjoj prijavi, odgovaramo kako slijedi.
 
Godišnju poreznu prijavu, putem Obrasca DOH, podnose porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak i porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu, ali je mogu podnijeti radi ostvarivanja neiskorištenog osobnog odbitka, prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno izravnanje porezne osnovice te ostvarivanje drugih prava propisanih zakonima sukladno člancima 39. i 40.  Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14; dalje u tekstu: Zakon), a na temelju koje se porez na dohodak utvrđuje poreznim rješenjem.
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava donijelo je uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu KLASA: 410-01/15-01/114, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 koja je objavljena na web stranici Porezne uprave dana 10. siječnja 2015. pod poveznicom http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19198.
 
 U navedenoj uputi, u podnaslovu “Povrat preplaćenog godišnjeg poreza na dohodak“ obrazloženo je utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak kada se utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, koji se može, u skladu s odredbama članka 37. stavka 7. Zakona i članka 81. stavka 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; dalje u tekstu: Pravilnik), vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva, a iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema članku 19. do 24. Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje, do iskorištenja preplaćenog iznosa, ukoliko porezni obveznici nemaju dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje porezno tijelo kako je propisano odredbom članka 113. stavka 6. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15).
 
Temeljem članka 61. Zakona i članka 90. Pravilnika, kojima je propisana obvezna isplata primitaka na žiro ili tekući račun kod banke, a koji glasi na ime poreznog obveznika te samo iznimno u gotovom novcu na propisan način, člankom 88. stavka 2. točke 2.8. Pravilnika propisano je da se u godišnjoj  poreznoj prijavi – Obrazac DOH obvezno upisuje broj tekućeg ili žiro računa koji je otvoren kod banke za porezne obveznike koji žele iskoristiti pravo na povrat putem predujma više uplaćenog poreza i prireza po godišnjoj prijavi. 
 
 
Nadalje, izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe propisana su odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine,  broj 112/12, 25/13, 93/14) pa je tako člankom 172. propisano koji se primici izuzimaju od ovrhe u cijelosti, a člankom 173. koji se primici ograničavaju od ovrhe u određenom iznosu. Prema navedenim odredbama Ovršnog zakona, primitak po osnovi povrata poreza nije naveden kao primitak odnosno primanja koja bi se izuzela od ovrhe u cijelosti odnosno u određenom iznosu  te sukladno tome Ministarstvo financija, Porezna uprava nije u mogućnosti izvršiti uplatu (ili dio uplate) po osnovi povrata poreza na poseban („zaštićeni“) račun kako je propisano člankom 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika.  
 
Sukladno gore navedenim odredbama, može se zaključiti da se povrat više plaćenog poreza i prireza na dohodak izvršava u pravilu negotovinski i to putem redovnog računa (žiro i tekući račun) kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banke i kojega su naveli u godišnjoj poreznoj prijavi pod 1.8. Obrasca DOH. Iznimno, povrat više uplaćenog poreza i prireza može se isplatiti u gotovom novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren tekući ili žiro račun kod banke kao što su sezonski radnici u poljoprivredi, sukladno članku 90. stavku 3. točke 7. Pravilnika.
 
Povratak na prethodnu stranicu