Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/15-01/1937
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-02
Zagreb, 21.09.2015
Oporezivanje mirovine iz Švedske
​Podnositelj upita postavio je upit vezano za oporezivanje mirovine iz Švedske. Podnositelj upita trenutno živi u Švedskoj gdje plaća porez na dohodak od mirovine, no u dogledno vrijeme ima namjeru vratiti se u Republiku Hrvatsku te postavlja pitanje da li je obvezan u obje države plaćati porez, odnosno što propisuju hrvatski porezni propisi vezano za oporezivanje mirovine iz Švedske.
 

U nastavku odgovaramo.
 

Između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske u primjeni je, od 8. listopada 1991., Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 53/91, u daljnjem tekstu: Ugovor), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.

 
Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Ugovora propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to:
 
a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa),
b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema prebivalište, smatrat će se rezidentom države u kojoj ima uobičajeno boravište,
c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom države čiji je državljanin,
d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica riješit će pitanje dogovorno.
 
Člankom 18. Ugovora propisano je da se mirovine i slična primanja oporezuju samo u državi ugovornici čiji je rezident primatelj takve mirovine ili primanja. Isto tako, mirovina koju fizičkoj osobi isplati država ugovornica ili njezina društveno-politička zajednica iz proračuna ili iz posebnih fondova oporezuju se samo u državi rezidentnosti primatelja takve mirovine, ali samo ako je rezident ujedno i državljanin te države. Iznimno od prethodno navedenih odredbi, plaćanja izvršena iz sustava socijalnog osiguranja države ugovornice rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj državi u kojoj su izvršena plaćanja. 
 
Ukoliko je u predmetnom slučaju riječ o mirovini koja je isplaćena iz sustava socijalnog osiguranja Kraljevine Švedske rezidentu Republike Hrvatske, pravo oporezivanja takve mirovine pripast će Kraljevini Švedskoj, no međutim Republika Hrvatska će, sukladno članku 22. Ugovora, izuzeti tu mirovinu od oporezivanja. Člankom 22. stavkom 5. Ugovora propisano je da ako rezident Republike Hrvatske ostvari dohodak ili posjeduje imovinu koji se, u skladu s odredbama Ugovora, mogu oporezivati u Kraljevini Švedskoj, Republika Hrvatska će izuzeti takav dohodak ili imovinu od poreza, odnosno odobriti kao umanjenje od poreza na dohodak ili imovinu tog rezidenta iznos koji je jednak porezu na dohodak ili imovinu koji je plaćen u Kraljevini Švedskoj. Takvo umanjenje ne smije biti veće od onog dijela poreza na dohodak ili imovinu koji je utvrđen prije umanjena, a koji odgovara dohotku ostvarenom u Kraljevini Švedskoj.
 

Slijedom prethodno navedenog, nakon što podnositelj upita regulira rezidentnost, sukladno odredbama članak 4. Ugovora, te nakon što se utvrdi koju vrstu mirovine isti prima, utvrditi će se koja država ugovornica ima pravo oporezivanja predmetne mirovine.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu