Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-20/15-01/66
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 06.08.2015
Plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje nekretnine
​Zaprimili smo upit osobe iz dostavnog popisa vezan za plaćanje poreza na promet nekretnina kod prodaje kuće. Podnositelj upita navodi kako namjerava prodati kuću izgrađenu 1974. godine. S tim u vezi zanima ga koliki postotak poreza bi trebao platiti na prodaju kuće.
 
U nastavku odgovaramo kako slijedi.
 
U skladu s člankom 4. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/1997, Odluka USRH 26/2000, 153/2002, 22/2011 i 143/2014, u nastavku: Zakon) propisano je kako je predmet oporezivanja promet nekretnina. Prometom nekretnina u smislu Zakona smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj.
 
Prema članku 6. stavku 1. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze, a porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% (članak 9. stavak 1. i članak 10. Zakona o PPN-u).
 
Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka, a utvrđeni iznos poreza mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina (članak 17. stavak 1. i članak 19. Zakona o PPN-u).
 
Slijedom navedenog podnositelj upita iz dostavnog popisa prilikom prodaje kuće ne postaje poreznim obveznikom budući ne stječe nekretninu već istu prodaje.
 
Zaključno, poreznim obveznikom postat će osoba koja će kupiti kuću odnosno osoba koja će steći istu. Stjecatelj nekretnine, porezni obveznik, obvezan je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđenom porezu na promet nekretnina platiti 5% poreza na promet nekretnina obračunatog na tržišnu vrijednost nekretnine.
 
Molimo da navedeni odgovor proslijediti podnositelju upita iz dostavnog popisa.
Povratak na prethodnu stranicu