Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/14-01/2947
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 03.08.2015
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Ruskoj Federaciji
Porezna savjetnica iz Splita postavila je, u ime svog klijenta, upit vezano za primjenu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije prilikom oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Ruskoj Federaciji. Naime, klijent porezne savjetnice je tuzemna pravna osoba koja ima povezano trgovačko društvo u 100% vlasništvu u Ruskoj Federaciji. Klijent iz poslovnih razloga namjerava izaslati nekoliko svojih radnika u Rusku Federaciju u svoje ovisno društvo. Radnici bi bili izaslani u razdoblju od jedne do tri godine, ili čak i duže, ovisno o mogućnostima izdavanja i produljenja radnih dozvola. Postavlja se pitanje hoće li izaslani radnici biti u obvezni podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj.
 
Isto tako, porezna savjetnica postavlja pitanje, u ime izaslanog radnika fizičke osobe. Isti je izaslan na rad u Rusku Federaciju na jednu do tri godine, ili duže, te ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu temeljem ugovora o radu s inozemnim poslodavcem. Pitanje glasi je li izaslani radnik obvezan podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za dohodak ostvaren u Ruskoj Federaciji, te jesu li za obvezu podnošenja iste u ovom slučaju relevantne životne okolnosti klijenta (npr. obitelj izaslanog radnika ostaje u Republici Hrvatskoj ili privremeno cijela obitelj odlazi u Rusku Federaciju i sl.). U nastavku donosimo mišljenje.
 
Između Republike Hrvatske i Ruske Federacije primjenjuje se, od 01.01.1998., Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 11/96, u daljnjem tekstu: Ugovor), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
 
Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Ugovora propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave, sjedišta ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to:
 
a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa),
b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema prebivalište, smatrat će se rezidentom države u kojoj ima uobičajeno boravište,
c) ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se rezidentom države čiji je državljanin,
d) ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica riješit će pitanje dogovorno.
 
Člankom 15. Ugovora propisano je da se plaće i slična primanja, koje rezident države ugovornice ostvari od nesamostalnog rada oporezuju samo u toj državi, osim kada se radi o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici. Ukoliko je riječ o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi.
 
Slijedom navedenog, te uz pretpostavku da su izaslani radnici hrvatski porezni rezidenti, pravo oporezivanja dohotka ostvarenog od nesamostalnog rada pripast će Ruskoj Federaciji.
 
Sukladno odredbama članka 23. stavka 1. Ugovora, ako rezident Republike Hrvatske ostvari dohodak koji se, u skladu s odredbama Ugovora, može oporezivati u Ruskoj Federaciji Republika Hrvatska će uračunati, odnosno odobriti kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos koji je jednak porezu na dohodak koji je plaćen u Ruskoj Federaciji. Takav odbitak ne smije biti veći od onog dijela poreza na dohodak koji je utvrđen prije odbitka, a koji se može ovisno o slučaju, pripisati dohotku koji je oporeziv u Ruskoj Federaciji.
 
Člankom 37. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak.
 
Nadalje, člankom 39. stavkom 2. Zakona propisano je da godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak iz stavka 1. ovog članka ostvari izravno iz inozemstva i/ili ako dohodak iz članka 5. Zakona ostvari izravno iz inozemstva pri čemu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunao prema odredbama ovoga Zakona.
 
Ukoliko porezni obveznik, sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni, ostvaruje primitak iz ili u inozemstvu te plaća predujam poreza na dohodak iz tog primitka u inozemstvu, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je obvezan u tom slučaju podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. stavku 2. Zakona, te je u tom slučaju isti (ili isplatitelj primitka) obvezan pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev u roku od osam dana od dana isplate odnosno naplate tog primitka, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na temelju podnesene godišnje porezne prijave Porezna uprava će sastaviti konačni obračun poreza na dohodak u koji će biti uračunat porez plaćen u Ruskoj Federaciji na način propisan člankom 82. Pravilnika, uz priloženu potvrdu ruskog poreznog tijela o plaćenom porezu u Ruskoj Federaciji.
 
Također, ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti iz članka 2. stavka 4. Pravilnika odnosno ukoliko porezni  obveznik nije izvijestio Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujmova u tuzemstvu, na gore opisani način, poslodavac izaslanog radnika dužan je, sukladno odredbi članka 76. stavka 1. Pravilnika dostavljati „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ – Obrazac JOPPD  istovremeno sa isplatom primitka. S druge strane, ukoliko su zadovoljeni uvjeti za obustavu plaćanja predujma poreza u tuzemstvu, poslodavac je dužan, do 15. u mjesecu protekom mjeseca u kojem je ostvario primitak, dostavljati Obrazac JOPPD u kojem će iskazati (privremeno) neoporezivi primitak sa oznakom neoporezivog primitka iz priloga 4 Obrasca JOPPD 36 (primici po osnovi nesamostalnog rada na koje je sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, a za koje se sukladno članku 2. stavku 4. Pravilnika ne plaćaju predujmovi poreza na dohodak u tuzemstvu, te je porezni obveznik obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu).    
 
Povratak na prethodnu stranicu