Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/15-01/44
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-02
Zagreb, 24.07.2015
Oporezivanje isporuke građevinskog zemljišta
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se u vezi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH, 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) u dijelu koji se odnosi na oporezivanje isporuke građevinskog zemljišta. Naime, u svom upitu porezni obveznik navodi da obavlja otkup nekretnina u ime i za račun Republike Hrvatske u svrhu gradnje državnih cesta. Postavljen je upit je li navedeni otkup oporeziv PDV-om, odnosno da li će u postupku izvlaštenja nekretnina izvlaštenik nakon sklapanja nagodbe o izvlaštenju morati ispostaviti račun s iskazanim PDV-om te da li u navedenom slučaju postoji oslobođenje od plaćanja porezne obveze. Također je postavljeno pitanje o tumačenju odredbe članka 40. stavka 6. Zakona, odnosno o tome što se sve smatra aktom kojim se odobrava građenje.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Nadalje, odredbama članka 40. stavka 1. točke k) Zakona propisano je da je PDV-a oslobođena isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta. Stavkom 6. istog članka propisano je da se građevinskim zemljištem u smislu stavka 1. točke k) toga članka smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje. Odredbama članka 72.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/31, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) propisano je da se izvršnim aktom iz članka 40. stavka 6. Zakona kojim se odobrava građenje smatra građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično. Građevinskim zemljištem u smislu članka 40. stavka 1. točke k) Zakona osobito se ne smatra poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište. Iz navedenog proizlazi da se građevinskim zemljištem u smislu Zakona smatra zemljište koje nije poljoprivredno ili šumsko te za koje je izdan pravomoćni akt poput građevinske dozvole, lokacijske dozvole, rješenja za građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o uvjetima građenja.
 
 Iz navedenog proizlazi da će porezni obveznik morati obračunati i platiti PDV kada isporučuje građevinsko zemljište ukoliko je upisan u registar obveznika PDV-a. U tom će slučaju morati izdati račun sukladno odredbama članka 78. i 79. Zakona o PDV-u. U navedenom slučaju primatelj na navedeno stjecanje nema obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.
 
 Ukoliko je isporučitelj građevinskog zemljišta primjerice građanin koji nije upisan u registar obveznika PDV-a tada na navedenu isporuku neće obračunati PDV, niti će ispostaviti račun, već će stjecatelj zemljišta podlijegati odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH, 153/02, 22/11, 143/14).
 
U vezi oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina napominjemo da su ista propisana člancima 11., 12. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina. Također  napominjemo da je člankom 5. istoga Zakona propisano da se prometom nekretnina, u smislu toga Zakona, ne smatra stjecanje nekretnina na koje se plaća PDV. Iz navedenog proizlazi da ukoliko je isporučitelj obvezan obračunati i platiti PDV, tada stjecatelj nije obvezan platiti porez na promet nekretnina i obrnuto.
 
Povratak na prethodnu stranicu