Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/15-01/2015
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 20.07.2015
Oporezivanje mirovina iz inozemstva
​Zaprimili smo upit vezan uz oporezivanje mirovina ostvarenih u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje u tekstu: SAD), a koje primaju osobe koji su istovremeno i državljani SAD-a i rezidenti Republike Hrvatske, starije od 77 godina života, i kao takve, prema navodima iz upita, više nemaju obvezu plaćanja poreza u SAD-u. U nastavku dajemo odgovor.
 
Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) uređeno je pitanje utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak.
 
Člankom 3. stavkom 1. Zakona, uređeno je da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a  člankom 6. stavkom 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dohodak rezidenta ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona.
 
Člankom 14. stavkom 2. točkom 5. Zakona propisano je da  se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.
 
Kako sa SAD-om Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kod oporezivanja primitaka rezidenata Republike Hrvatske ostvarenih u/iz SAD-a primjenjuju se isključivo pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, koji između ostaloga propisuju (članak 37. stavak 4. Zakona)  mogućnost uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemni porez na dohodak kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak. Metoda uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu primjenjuje se sa svrhom izjednačavanja statusa poreznog obveznika rezidenta koji dohodak ostvaruje u tuzemstvu i onoga koji dohodak ostvaruje iz inozemstva odnosno zbog izbjegavanja dvostrukog oporezivanje istog dohotka porezima u tuzemstvu i porezima u inozemstvu.
 
Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, utvrđuje se i plaća prema izvorima ostvarenog dohotka, na Zakonom propisani način, neovisno o dobi primatelja – rezidenta Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, obveza plaćanja predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi mirovine rezidenta ostvarene u/iz  inozemstva (konkretno SAD-a),  postoji dok god se primitak ostvaruje, neovisno o oslobođenju predmetne mirovine zbog navršenih godina života u državi u kojoj je ostvarena ili iz koje se isplaćuje.
Povratak na prethodnu stranicu