Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/15-01/804
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 16.06.2015
Pravo na odbitak pretporeza
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da je porezni obveznik u 2013. godini ostvario isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna i propustio upisati se u propisanom roku u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Nadalje, navodi se da je nadležna ispostava Porezne uprave o navedenom obaviještena u ožujku 2015. godine te je porezni obveznik od službenika dobio informaciju da će mu na ukupni prihod ostvaren u 2014. godini te u siječnju i veljači 2015. biti obračunan PDV bez prava na odbitak pretporeza. U vezi navedenoga, postavljeno je pitanje ima li porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima primljenim tijekom navedenog razdoblja te kako kazniti knjigovođu koji je svojim propustom oštetio stranku.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 60. Zakona.
 
Odredbama članka 60. Zakona propisano je, između ostalog, da porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga ako iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV-a i ima račun.
 
Člankom 54. stavkom 1. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojima se uređuje pojedina vrsta poreza, te u slučaju kada su te knjige i evidencije dužni voditi i prema drugim propisima.
 
Člankom 4. stavkom 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07, 54/13 i 121/14) propisano je da je poduzetnik dužan prikupljati i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje sukladno tom Zakonu i na temelju njega donesenim propisima, poštujući pri tome računovodstvene standarde i načela urednog knjigovodstva.
 
Obzirom da uvjeti za odbitak pretporeza moraju biti kumulativno zadovoljeni, iz navedenog proizlazi da u konkretnom slučaju porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza.
 
Slijedom navedenog, ističemo da je za vođenje poslovanja pa tako i knjigovodstvenih poslova odgovoran porezni obveznik. Međutim, porezni obveznik može vođenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj osobi. U tom slučaju sudionici ugovorom uređuju svoje odnose te napominjemo da ugovorni odnosi nisu predmet poreznih propisa.
 
Povratak na prethodnu stranicu