Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-19/15-01/238
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 16.07.2015
Usluge obuke pilota
​Primili smo upit trgovačkog društva iz dostavnog popisa u vezi primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a na usluge obrazovanja. Kako se navodi u upitu porezni obveznik će temeljem dobivenog posla na natječaju Ministarstva obrane Poljske u Hrvatskoj provoditi obuku poljskih profesionalnih pilota helikoptera Mi-8. U vezi pitanja o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 17. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište. Ako te usluge obavlja stalna poslovna jedinica poreznog obveznika koja je u mjestu različitom od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika koji obavlja usluge.
 
Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona i članka 58. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) PDV ne plaća se na obrazovanje djece i mladeži, predškolsko, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
Nadalje, člankom 39. stavkom 3. Zakona propisano je da su navedene usluge i isporuke dobara oslobođene PDV-a ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.
 
Međutim, odredbama članka 64. Pravilnika propisano je da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju isporuke iz članka 39. stavka 3. Zakona ne mogu primjenjivati oslobođenje iz navedenog članka.
 
Stoga, obzirom da je mjesto oporezivanja prema odredbama članka 17. Stavka 2. Zakona predmetnih usluga u Hrvatskoj te da trgovačko društvo koje je obveznik poreza na dobit ne može primijeniti oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona pri izdavanju računa za te usluge obvezno je obračunati PDV.
 
U vezi primjene oslobođenja od plaćanja poreza za oružane snage drugih država članica Organizacije sjevernoatlantskog ugovora (NATO) iz članka 48. stavka 1. točke d) Zakona, odnosno članka 12. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 160/13) napominjemo da iz upita nije razvidno radi li se u predmetnom slučaju o zajedničkoj obrambenoj aktivnosti Poljske i Hrvatske.
 
Povratak na prethodnu stranicu