Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/14-01/3027
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-03
Zagreb, 11.06.2015
Invalidnina iz inozemstva
​Povodom dopisa kojim se traži tumačenje obveze prijave primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske, odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 14. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju, između ostalih, i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.
 
Odredbom članka 9. stavka 2. točkom 2.1.4. Zakona propisano je da se dohotkom ne smatraju primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina.
 
Nadalje, člankom 62. stavkom 1. Zakona propisano je da su porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak, a radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza. Stavkom 2. točkom 3. istog članka propisano je da se prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi za dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva.
 
Također je člankom 91. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 – dalje u tekstu Pravilnik) propisano da su porezni obveznici koji ostvaruju dohodak te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju dohotkom iz inozemstva obvezni podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO, neovisno o tome da li Hrvatska prema međunarodnim ugovorima ima pravo oporezivanja tog dohotka ili ne. Prijavi su obvezni priložiti vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku.
 
Slijedom navedenog, za primitke iz inozemstava, bez obzira radi li se o primicima od nesamostalnog rada (invalidska mirovina) ili o primicima koji se ne smatraju dohotkom (invalidnina), dužni ste nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO i vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku. Na temelju vjerodostojnih isprava nedvojbeno će se utvrditi radi li se o primitku od nesamostalnog rada koji je oporeziv (invalidska mirovina) ili o primitku koji se ne smatra dohotkom (invalidnina). 
 
Povratak na prethodnu stranicu