Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/15-01/1326
Urudžbeni broj:513-07-21-01/3
Zagreb, 05.06.2015
Objava popisa poslodavaca koji ne isplaćuju plaće
​Postavljen je upit smatra li se popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a koji se objavljuje na službenim web stranicama službenom evidencijom u smislu članka 58. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), nadalje da li Porezna uprava izdaje potvrdu u smislu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku o tome nalazi li se poslodavac na listi poslodavaca koji ne isplaćuju plaće i  može li se popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, a koji je javno dostupan na web stranicama Porezne uprave koristiti kao dokaz u upravnom postupku, a temeljem kojega bi poslovni subjekt mogao steći odnosno izgubiti određena subjektivna prava.
 
Na postavljeni upit daje se slijedeći odgovor;
 
Popis poreznih obveznika poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće objavljuje se na temelju članka 58. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14) kojim je propisano da Porezna uprava može temeljem prikupljenih podataka na Obrascu JOPPD, na svojim mrežnim stranicama objaviti popis poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima, odnosno koji su na dostavljenim obrascima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci iskazali samo obračun doprinosa bez isplate plaće. Uz objavljeni popis stoji napomena da se Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/06, 130/11, 106/12) osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo u slučajevima kada zakon to odredi. Temeljem navedenog, preuzimanjem i daljnjom obradom osobnih podataka sa navedenog popisa vrši se nedopuštena radnja protivna Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
 
Članak 8. stavak 7. Općeg poreznog zakona (Narodne novine  147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15) propisuje da obveza porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija – Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim internetskim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, posebnog poreza na naftne derivate, posebnog poreza na duhanske prerađevine, posebnog poreza na pivo, posebnog poreza na kavu, posebnog poreza na bezalkoholna pića, poreza na promet nekretnina te po osnovi carina.
 
Članak 4. Općeg poreznog zakona propisuje da ako Općim poreznim zakonom nije uređeno drugačije, na postupanje poreznih tijela primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku.
 
Članak 159. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku definira službenu evidenciju kao evidenciju ustanovljenu na temelju propisa, odnosno općeg akta pravne osobe koja ima javne ovlasti. Korištenje službene evidencije ostvaruje se  izdavanjem potvrda, o čemu članak 159. Zakona o općem upravnom postupku detaljno propisuje.
 
Budući da se prema članku 58. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak povodom objave ovih podataka u Poreznoj upravi ne izdaje potvrda, već je svrha objave podataka poticanje poslodavaca na pravovremeno ispunjavanje njihovih dospjelih obveza prema radnicima i osiguranja povjerenja građana u djelovanje pravne države, te uzevši u obzir da je objavljeno da se podaci iz popisa ne mogu koristiti za druge svrhe, popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće ne može se smatrati službenom evidencijom u smislu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku.
 
Međutim, na koji način će se utvrđivati činjenično stanje u upravnom postupku odlučuje službena osoba u čijoj je nadležnosti vođenje konkretnog postupka, a prema članku 58. Zakona o općem upravnom postupku.
 
Povratak na prethodnu stranicu