Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-01/14-01/3591
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 08.05.2015
Prijenos porezne obveze
​Navedenim dopisom postavili ste upit u vezi prijenosa porezne obveze u slučaju kad građevinski obrtnik izvodi radove gradnje prilazne ceste i kopa rupe za sadnju maslina na poljoprivrednom zemljištu fizičkoj osobi koja je obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i upisana u obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 152. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13-ispr., 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na usluge ustupanja osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge. 
Isto tako, odredbama članka 152. stavka 1. točke a) Pravilnika propisano je da se radovi izgradnje ceste smatraju radovima u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio Pravilnika.  
Nadalje, odredbama članka 152. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju radovi hortikulturnog uređenja i radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i rekonstrukcije pojedinog građevinskog objekta.
Odredbama članka 152. stavka 2. točke f) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra hortikulturno uređenje i uređenje okoliša, osim onog navedenog u stavku 1. točki c) istoga članka Pravilnika.
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u slučaju kad obavlja radove u vezi gradnje prilazne ceste, te u sklopu toga kopa rupe za sadnju maslina, primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja usluge obveznika PDV-a, ukoliko se ti radovi izvode u okviru izgradnje ili rekonstrukcije prilazne ceste, te ukoliko su predviđeni krajobraznim elaboratom koji je sastavni dio glavnog projekta, odnosno čiji su podaci poslužili za izradu glavnog projekta.   
Napominjemo da se sadnja maslina kao i radovi u vezi sadnje maslina kao što su radovi kopanja rupa ne smatraju građevinskim radovima sukladno odredbama članka 152. stavka 2. točke f) Pravilnika ukoliko se ne obavljaju u okviru građenja prilazne ceste, te je u tom slučaju izvođač radova na takve radove obvezan obračunati PDV.
Povratak na prethodnu stranicu