Fiskalizacija - Izdavanje računa
Broj klase:410-19/14-01/571
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 11.05.2015
Ispravak fiskaliziranih računa i porez na dodanu vrijednost
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku fiskaliziranih računa. U upitu se navodi da je porezni obveznik na početku poslovanja kao mali porezni obveznik koji je oslobođen plaćanja PDV-a za konzumaciju pića građanima izdavao račune u kojima je neovlašteno iskazao PDV. U vezi navedenog, zatražio je odobrenje za storniranje fisklaiziranih računa i izdavanje novih bez obračunanog PDv-a.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Sukladnoodredbama članka79. stavka 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s člankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona.
 
Odredbama članka 33. stavka 7. Zakona propisano je da u slučaju promjene porezne osnovice porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvjesti isporučitelja. Međutim odredbom članka 160. stavka 2. Pravilnika na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13,16/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se navedena odredba ne odnosi na ispravak računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili krajnjem potrošaču. U tom slučaju obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u razdoblju oorezivanja, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza ili krajnjem potrošaču, a porezni obvezik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.
 
Slijedom navedenog, obzirom da iz navoda u upitu proizlazi da dio prodajne cijene neće biti vraćen krajnjim potrošačima, porezni obvezik ne može ispraviti obvezu, već duguje iskazani iznos PDV-a.
 
Sukladno odredbama članka 24. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12) sve obveze propisane odredbama istoga za izdavaje računa (sadržaj računa, broj računa) na odgovarajući način primjenjuju se i kod izdavanja računa za storniranje računa odnosno kod računa u kojima se iskazuje djelomični ili cjeloviti povrat robe ili usluga. Ako se po storniranju računa izvršava povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu, moguće je provesti postupak fiskalizacije i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
Budući da se u ovom slučaju ne izvršava povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu, predmetni računi ne smiju se stornirati već je porezni obveznik dužan ispraviti grešku u aplikativnom rješenju za fiskalizaciju.
 
Isto tako, porezni obveznik mora internim aktom detaljno dokumentirati utvrđene nepravilnosti i poduzete akcije u postupku otklanjanja greške, kako bi u slučaju poreznog nadzoranavedeni akt mogao pružiti na uvid ovlaštenim službenicima Porezne uprave.
 
Povratak na prethodnu stranicu