Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/14-01/3383
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 13.05.2015
Izjednačavanje prava bračnih s izvanbračnim zajednicama te s životnim i neformalno životnim partnerstvima u poreznim zakonima
​Vezano za izmjene poreznih zakona koje se odnose na izjednačavanje bračnih s izvanbračnim zajednicama te s parovima koji žive u životnim partnerstvima i neformalnim životnim partnerstvima istoga spola, dostavljamo odgovor podnositeljima upita.
 
Odredbom propisanom člankom 36. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14; dalje u tekstu: Zakon) obuhvaćeni su uzdržavani članovi uže obitelji u smislu stavka 2. toga članka na: bračne i izvanbračne drugove, odnosno životne partnere i neformalne životne partnere poreznog obveznika, roditelje poreznog obveznika i roditelje njegovoga bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, pretke i potomke u izravnoj liniji, maćehe odnosno očuhe koje punoljetno pastorče uzdržava, bivše bračne i izvanbračne drugove, odnosno životne partnere i neformalne životne partnere za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.                 
 
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak objavljenim u Narodnim novinama br. 157/14 podrobnije su obrazložene nove odredbe objavljene u Zakonu, a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine uz propisane iznimke. Odredbom o proširivanju uzdržavanih članova uže obitelji, Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; dalje u tekstu: Pravilnik) izjednačili su status po svome položaju bračnih i izvanbračnih drugova te status formalnih životnih partnera i neformalno životnih partnera s bračnim i izvanbračnim drugovima.
 
Člankom 53. stavkom 10. Pravilnika propisano je da se status uzdržavanih članova uže obitelji prema članku 36. stavku 7. Zakona dokazuje na temelju sudskih odnosno izvansudskih pravomoćnih presuda. Iznimno, ako nije donijeta pravomoćna presuda, status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju vjerodostojnih isprava propisanima člankom 67. ovoga Pravilnika i javnih ili ovjerovljenih isprava, uz ispunjavanje uvjeta kako je to utvrđeno posebnim propisima.
 
U poreznom sustavu Republike Hrvatske u propisima kojima je regulirana obveza plaćanja poreza na promet nekretnina i obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove, u ovom trenutku nisu izjednačene bračna i izvanbračna zajednica, dok je porezni status životnih partnera, s aspekta navedenih poreza, reguliran Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola.
 
O istom pitanju ovo tijelo se također očitovalo na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o porezu na promet nekretnina s Ustavom Republike Hrvatske dopisom od 14. travnja 2014. godine, dostavljenog Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ovo tijelo će postupiti po donesenoj odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske te po potrebi pristupiti izmjenama odredaba važećeg Zakona o porezu na promet nekretnina. 
Povratak na prethodnu stranicu