Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-01/15-01/1160
Urudžbeni broj:513-07-21-01-15-2
Zagreb, 12.05.2015
Stjecanje vlasništva temeljem sudske nagodbe
​Zaprimili smo upit Grada kao poreznog obveznika u kojem iznosi dvojbe oko primjene Zakona o porezu na promet nekretnina odnosno Zakona o porezu na dodanu vrijednost kada se temeljem sudske nagodbe priznaje pravo vlasništva na zemljištu upisanom kao vlasništvo jedinice lokalne samouprave, a ujedno se nalaže i isplata naknade jedinici lokalne samouprave kao vlasniku zemljišta.
Naime, fizička osoba je izgradila kuću dijelom na vlastitom zemljištu a dijelom na zemljištu drugih fizičkih osoba i Grada iz upita. Radi sređivanja imovinsko – pravnih odnosa pokrenuta je parnica pred nadležnim Općinskim sudom. Općinski sud je donio presude kojim se tužitelj kao pošteni graditelj kuće i stjecatelj zemljišta od strane fizičkih osoba utvrđuje kao vlasnik zemljišta dok se u pogledu stjecanja prava vlasništva fizičke osobe od Grada sklapa sudska nagodba kojom se fizičkoj osobi priznaje vlasništvo nad zemljištem, te mu se nalaže isplata naknade tržišne vrijednosti zemljišta Gradu. Stoga se postavlja pitanje je li fizička osoba, stjecatelj nekretnine, obveznik plaćanja poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost?
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Od 1. siječnja 2015. godine, sukladno članku 40. stavku 1. točkama j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
 
Iz navedene odredbe proizlazi da se od 1. siječnja 2015. PDV plaća na isporuke građevina ili njihovih dijelova koje nikada nisu bile nastanjene odnosno korištene uključujući zemljišta na kojem se nalaze, na isporuke građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljišta na kojem se nalaze kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te na građevinsko zemljište.
Ostale isporuke nekretnina oslobođene su plaćanja PDV i podliježu oporezivanju porezom na promet nekretnina sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14).
 
Nadalje, od 1. siječnja 2015. godine zemljište se u poreznom smislu ne odvaja od građevine koja se na tom zemljištu nalazi te se sukladno navedenom zemljište oporezuje jednako kao i građevina, neovisno o tome je li za zemljište na kojem se građevina nalazi izdan akt kojim se odobrava građenje ili nije. Zemljištem na kojem se nalazi građevina ili njeni dijelovi smatra se ukupna površina katastarske čestice na kojoj je ona izgrađena. Ako se građevina nalazi na više katastarskih čestica, tada se u obzir uzimaju sve čestice zajedno.
 
Prema tome, ukoliko se u navedenom slučaju radi o građevini koja je oslobođena plaćanja PDV-a sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke j) Zakona, isporuka zemljišta na kojem se ta građevina nalazi jednako tako oslobođena je plaćanja PDV-a, te podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina.
 
Napominjemo da porezni obveznik ima pravo na izbor oporezivanja isporuka nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a iz članka 40. stavka 1. točke j) i k) pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke.
 
Ukoliko se isporučitelj i stjecatelj odluče za oporezivanje isporuke nekretnina koja je inače oslobođena plaćanja PDV-a tada se primjenjuje prijenos porezne obveze iz članka 75. stavka 3. točke c) Zakona. U tom slučaju stjecatelj mora obračunati i platiti PDV uz istovremeno pravo na odbitak pretporeza. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu