Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:410-01/15-01/191
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 05.02.2015
Utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za izaslane radnike
​Povodom vašeg upita o načinu utvrđivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslane radnike daje se odgovor u nastavku.
 
Odredbom članka 37. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika, iznos što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, uvećana za 20%.
 
Članak 7. točka 33. Zakona propisuje da je  plaća primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos.
 
U skladu s navedenim odredbama prilikom utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za određeni mjesec za osiguranika po osnovi radnog odnosa potrebno je prethodno utvrditi najviši iznos mjesečne plaće koju bi taj osiguranik ostvario da je u tom mjesecu poslove iste ili slične vrste i opsega i u istom trajanju (broj radnih sati) umjesto u inozemstvu obavljao u Republici Hrvatskoj.
 
U najviši iznos mjesečne plaće ulaze sva novčana prava (plaća) koja za radnika, temeljem poslova obavljenih u tom mjesecu, proizlaze iz ugovora o radu, pravilnika o radu, kolektivnog ugovora ili posebnog propisa, kao da je te poslove obavljao u Republici Hrvatskoj, uključujući dio plaće koji se odnosi na sate redovitog rada kao i dijelove plaće koji se odnose na:
  • dodatak za minuli rad
  • dodatak za prekovremeni rad, rad noću ili rad vikendom
  • varijabilni dio mjesečne plaće i sl. 
Ovako utvrđeni najviši iznos mjesečne plaće koju bi osiguranik po osnovi radnog odnosa – izaslani radnik ostvario u Republici Hrvatskoj potrebno je, radi utvrđivanje mjesečne osnovice, uvećati za 20%.
 
Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za izaslanog radnika ne može za rad s punim radnim vremenom biti niža od najniže mjesečne osnovice uvećane za 20%, niti viša od najviše mjesečne osnovice.
 
O iznosima mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike i za pojedina radna mjesta odnosno poslove i zadaće koje obavlja izaslani radnik poslodavac donosi opći akt sukladno odredbama propisa o radu i članku 37. stavku 3. Zakona.
Povratak na prethodnu stranicu