Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/15-01/52
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 11.05.2015
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost
​Postavili ste upit o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuku električnog skutera za slabije pokretne osobe. U upitu navodite da ste dobili ponudu društva Ortorea d.o.o. za električni skuter za slabije pokretne osobe u kojoj je navedena stopa PDV-a 5% po članku 10. i 10.a Zakona o PDV-u.  Postavili ste pitanje je li ponuda u skladu sa zakonom.
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO).
 
Člankom 47. stavkom 1. točkom e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) detaljno je propisano što se smatra medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama iz članka 38. stavka 2. točke e) Zakona.
 
Slijedom navedenog, ako se električni skuter za slabije pokretne osobe ne nalazi na Popisu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a, pri isporuci istog primjenjuje se stopa PDV-a 25%.
 
U vezi tumačenja Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima upućujemo vas na HZZO.
Povratak na prethodnu stranicu