Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/15-01/23
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 11.05.2015
Poseban postupk oporezivanja za elektronički obavljene usluge
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit podliježe li posebnom postupku oporezivanja za elektronički obavljene usluge obzirom da nije upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
 
Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.
 
Prema članku 193.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) porezni obveznik koji obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge na području Europske unije ima pravo izbora za primjenu posebnih postupaka oporezivanja navedenih usluga.
Ako porezni obveznik nije izabrao primjenu posebnih postupaka, obvezan je registrirati se za potrebe PDV-a u državi članici u kojoj obavlja telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
Porezni obveznik koji u Republici Hrvatskoj prijavljuje primjenu posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge mora biti upisan u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu