Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/15-01/129
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 11.05.2015
Oporezivanje građevinskog zemljišta
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio nam je upit o oporezivanju građevinskog zemljišta porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da je 2012. godine na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta kao kupac ponudio najvišu cijenu i uplatio jamčevinu. Obzirom da je pristupni put na građevinsko zemljište bio sporan, navodi se da će kupoprodajni ugovor biti sklopljen u travnju 2015. godine. Postavlja se pitanje smatra li se uplata jamčevine početkom isporuke zemljišta, te oporezuje li se u tom slučaju navedeno zemljište porezom na promet nekretnina, a ne PDV-om. Nadalje, postavljeno je pitanje ako je isporučitelj zemljišta obveznik plaćanja PDV-a plaća li se PDV u slučaju da je isteklo važenje akta o gradnji, da je akt o gradnji stavljen izvan snage ili poništen.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Prema odredbama članka 7. stavka 1. Zakona isporuka dobara u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika.
Iz odredbi članka 40. stavka 6. Zakona proizlazi da se građevinskim zemljištem koje je oporezivo PDV-om smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
Slijedom navedenog, uplata jamčevine ne smatra se isporukom zemljišta jer uplatom jamčevine ne dolazi do prijenosa prava raspolaganja zemljištem na uplatitelja. Do isporuke dolazi sklapanjem ugovora o kupoprodaji ili izdavanjem druge isprave o isporuci zemljišta.
Stoga, ukoliko porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporuči zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje to zemljište se oporezuje PDV-om, neovisno o tome vrijedi li izdani akt kojim se građenje odobrava u trenutku isporuke.
Povratak na prethodnu stranicu