Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/15-01/460
Urudžbeni broj:513-07-21-01-15-2
Zagreb, 11.05.2015
Obveza ili oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje.
Naime, predmetna nekretnina bila je u suvlasništvu i to kako slijedi:
- dviju fizičkih osoba – građana u omjeru 6/10, i
- Trgovačkog društva u omjeru 4/10.
Slijedom navedenog, porezni obveznik je sklopio kupoprodajni ugovor s fizičkim osobama o kupnji nekretnine u omjeru 6/10, dok je ostalih 4/10 nekretnine kupljeno sudskim putem u stečajnom postupku Trgovačkog društva. Naime, suvlasništvo nekretnine od 4/10 kupljeno je neposrednom pogodbom sklapanjem Ugovora o kupoprodaji suvlasničkog dijela stana pa se postavlja pitanje može li se koristiti oslobođenje za kupnju predmetne nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje?
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Prema odredbama članka 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14. – dalje: Zakon) porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni Zakonom propisani uvjeti.
Dakle, oslobođenje se može ostvariti samo za nekretnine koje se steknu temeljem ugovora o kupoprodaji.
 
Nadalje, dio nekretnine koji je u suvlasništvu Trgovačkog društva prodan je u stečajnom postupku neposrednom pogodbom, odgovarajućom primjenom propisa o ovrsi sukladno pravilima Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13 i 93/14). Isto je razvidno iz rješenja o dosudi nadležnog Trgovačkog suda, koji je na uvid dostavio porezni obveznik.
Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom sklapa se u pisanom obliku, a učinak ima od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi (članak 97. stavci 7. i 8. Ovršnog zakona), koje sud donosi pošto utvrdi je li udovoljeno uvjetima za pravovaljanost prodaje (članak 104. Ovršnog zakona). Iz navedenog proizlazi da je sklapanje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom nužna pretpostavka za donošenje rješenja o dosudi, međutim nekretnina se ne stječe predmetnim ugovorom već rješenjem o dosudi budući isti ima učinak tek od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Uvidom u ZK uložak također je razvidno da je pravo vlasništva s Trgovačkog društva na poreznog obveznika uknjiženo temeljem rješenja o dosudi nadležnog Trgovačkog suda, a ne temeljem ugovora o prodaji neposrednom pogodbom.
 
Slijedom navedenog, oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju nekretnine kojom se rješava vlastito stambeno pitanje može se ostvariti samo za dio nekretnine stečene ugovorom o kupoprodaji, a ne i za dio nekretnine stečene rješenjem o dosudi nadležnog Trgovačkog suda, sukladno članku 11.a Zakona koji propisuje mogućnost korištenja oslobođenja samo za kupnju nekretnine na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji.
Povratak na prethodnu stranicu