Porez na dohodak - Dohodak od nesamostalnog rada
Broj klase:410-01/14-01/987
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-15
Zagreb, 26.05.2015
Korištenje službenog vozila u privatne svrhe
​Zaprimili smo upit vezan za korištenje službenog vozila  u privatne svrhe, kao i mogućnosti korištenja takvoga automobila od strane trećih osoba. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 14. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14 i 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos. Što se smatra primicima u naravi propisano je stavkom 3. istog članka pa je tako, između ostaloga,  propisano da se primicima u naravi smatraju i korištenje prometnih sredstava koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod tih poslodavaca. Osim navedenoga, odredbama Zakona (člankom 32. stavkom 5.) propisano je da se drugim dohotkom smatraju primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona.
 
Prema navedenome, ukoliko poslodavac omogući korištenje službenog automobila u privatne svrhe osobi koja je kod toga poslodavca osigurana po osnovi radnog odnosa ili osobi kojoj društvo isplaćuje poduzetničku plaću koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit, takvo korištenje predstavlja dohodak od nesamostalnog rada i podliježe oporezivanju po toj osnovi, a  ukoliko isplatitelj omogući korištenje službenog automobila u privatne svrhe osobi koja kod toga  poslodavca ne ostvaruje primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada takvo korištenje predstavlja primitak od kojih se utvrđuje drugi dohodak.
 
Oblik korištenje službenog automobila prema kojemu je utvrđen oporezivi dohodak, kao i mogućnost korištenja istoga od strane trećih osoba od kojih korisnik ne traži, niti ne dobiva naknadu za korištenje, nije propisan poreznim propisima niti propisima koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja, već je to odnos koji bi se trebao regulirati odlukom davatelja, a koja bi trebala biti donijeta s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, sukladno odredbi članka 75. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).
 
Slijedom navedenoga mišljenja smo da kod donošenje odluke o korištenju bilo koje imovine društva davatelj je dužan, sukladno odredbama članka 430. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) koji propisuju dužnu pozornost i odgovornost članova uprave, pozorno skrbiti o dobrobiti društva, odnosno o korisnosti ustupanja imovine društva za samo društvo. Također davatelj je dužan skrbiti o tome da li je korisnik prekoračio uvjete i način korištenje i da li je svojim postupanjem možebitno oštetio davatelja (društvo).  
Povratak na prethodnu stranicu