Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja usluga
Broj klase:410-19/14-01/510
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 08.05.2015
Građevinske situacije
Podnositelj upita iz dostavnog popisa, tuzemni porezni obveznik koji nema stalnu poslovnu jedinicu u Republici Austriji (u daljnjem tekstu: Austrija), sklopio je ugovor o izvođenju građevinskih radova na nekretnini u Austriji s investitorom koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i ima sjedište u Austriji. Temeljem sklopljenog ugovora, porezni obveznik iz dostavnog popisa za obavljene radove na nekretnini ispostavlja građevinske situacije u kojima je obuhvaćen trošak materijala kojeg će nabavljati od austrijskih dobavljača, odnosno trošak usluge rada djelatnika koji su zaposlenici tvrtke izvođača radova. Postavljeno je pitanje treba li se na građevinskim situacijama koje tuzemni izvođač radova ispostavlja austrijskom investitoru za trošak usluge rada i materijala, pozvati na članak 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon). Također je postavljeno pitanje trebaju li se predmetne usluge evidentirati u Zbirnoj prijavi, odnosno u mjesečnoj prijavi PDV-a i ako trebaju, na kojim pozicijama. 
 
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
Odredbom članka 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
Nadalje, člankom 194. Direktive Vijeća 2006/112/EZ propisano je ako oporezivu isporuku dobara ili pružanje usluga obavlja porezni obveznik koji nije osnovan u državi članici u kojoj treba platiti porez, države članice mogu predvidjeti da osoba koja je dužna platiti PDV bude osoba kojoj se isporučuju ta dobra ili pružaju te usluge. 
 
Obzirom da se nekretnina na kojoj se izvode radovi nalazi u Austriji, mjesto oporezivanja građevinskih usluga je u Austriji, te navedene usluge ne podliježu plaćanju PDV-a prema hrvatskom Zakonu, odnosno porezni obveznik iz dostavnog popisa mora se obratiti austrijskim poreznim vlastima u vezi svojih prava i obveza. U tom slučaju porezni obveznik izvođač građevinskih radova na nekretnini u Austriji nema obvezu podnošenja Zbirne prijave (Obrazac ZP).
 
Povratak na prethodnu stranicu