Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/15-01/82
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 04.05.2015
Obveza obračuna PDV-a
​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit o obvezi obračuna PDV-a. Porezni obveznik obvezan je za potrebe izgradnje supermarketa izgraditi pristupne prometnice, uključujući i prometno križanje – rotor na nekretninama koje su u njegovom vlasništvu. Izgrađeni rotor bit će dio državne ceste za koju je nadležno Društvo za upravljanje cestama (u daljnjem tekstu: Društvo). Stoga će porezni obveznik i Društvo zaključiti sporazum kojim porezni obveznik preuzima financiranje izgradnje rotora te se obvezuje odmah po izgradnji prenijeti nekretninu na kojoj je izgrađen rotor u vlasništvo Republike Hrvatske bez naknade. Za navedeno je sklopljen posebni ugovor s Društvom. Rotor će nakon toga biti upisan u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske na upravljanju Društva. Sporazumom je također predviđeno da će porezni obveznik izdati račun za darovanje kojem će prilog biti svi pripadajući ulazni računi / situacije (izvršeni građevinski radovi, usluge, otkup zemljišta) i okončana situacija te zapisnik o primopredaji građevine rotora. Dostavljeni račun služit će za obračun PDV-a. U vezi navedenog postavljena su pitanja:
1. Kome porezni obveznik ispostavlja račun za darovanje građevine – rotora Republici Hrvatskoj ili Društvu koji će upravljati rotorom?
2. Obračunava li se PDV na darovanje nekretnina koje su javno dobro Republici Hrvatskoj?  
 
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.
 
U vezi poreznog tretmana načina financiranja izgradnje potrebne infrastrukture napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati, obzirom da nisu priloženi ugovori, a upit ne sadrži dovoljno podataka o ugovornim odnosima između investitora i Društva odnosno Republike Hrvatske.  
 
Međutim, napominjemo da je odredbama članka 3. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13. 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) propisano da su javne ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Javne ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njima mogu stjecati stvarna prava, osim u slučajevima propisanim tim Zakonom. Javna cesta upisuje se u zemljišne knjige na temelju pravomoćne uporabne dozvole kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, uz upis Hrvatskih autocesta d.o.o. kao pravne osobe ovlaštene upravljati autocestama, Hrvatskih cesta d.o.o. kao pravne osobe ovlaštene upravljati državnim cestama i županijske uprave za ceste kao pravne osobe ovlaštene upravljati županijskim i lokalnim cestama.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Isporukom dobara uz naknadu u smislu članka 7. stavka 3. Zakona o PDV-u smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.
 
Bitno obilježje oporezive isporuke je sukladno članku 8. i 9. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) međusobna uzročna veza između isporuke i naknade. Za prosudbu o postojanju ovog obilježja mjerodavan je gospodarski interes sudionika, neovisno o tome kako su sami sudionici određeni posao nazvali. Isporukom dobara omogućuje se prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom osobi koja tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Omogućavanje raspolaganja dobrima pretežito činjenične naravi i obično je, ali ne i nužno povezano s prijenosom vlasničkih prava u imovinsko pravnom smislu. Pri tome je mjerodavno postojanje gospodarskog vlasništva, a ne posjeda kao stvarnog vlasništva nad dobrom.
 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga prema članku 33. stavku 1. Zakona o PDV-u smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
Porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija. Kako bi porezni obveznik ostvario pravo na odbitak pretporeza moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 60. Zakona o PDV-u.
 
Prema navedenom, porezni obveznik investitor uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 60. Zakona o PDV-u ima pravo na odbitak pretporeza koji će mu zaračunati dobavljači pri izgradnji pristupne prometnice i rotora, obzirom da mu je navedena infrastruktura potrebna kako bi u konačnici mogao obavljati gospodarsku djelatnost i ostvarivati prihod.
 
Nadalje ako bi kod gradnje potrebne pristupne prometnice i rotora porezni obveznik koristio pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima dobavljača, a izgrađenu pristupnu prometnicu i rotor isporučio bi bez naknade Društvu odnosno Republici Hrvatskoj, napominjemo da je u tom slučaju neosporno postojanje isporuke obnzirom da je bitno obilježje oporezive isporuke međusobna uzročna veza između isporuke i naknade. Prema tome, obzirom da porezni obveznik obavlja bez naknade isporuku u vezi s javnim dobrom zbog potrebe svojeg poslovanja odnosno u poduzetničke svrhe jer u konkretnom slučaju bez ulaganja u javna dobra porezni obveznik ne može početi sa obavljanjem djelatnosti, smatramo da porezni obveznik nije obvezan na takvu isporuku obračunati PDV.
 
U vezi pitanja kome porezni obveznik ispostavlja račun za darovanje građevine – rotora Republici Hrvatskoj ili Društvu koje će upravljati rotorom napominjemo da se ne možemo očitovati obzirom da nisu priloženi ugovori. Međutim iz odredbi sklopljenih ugovora treba biti razvidno kome porezni obveznik daruje građevinu, odnosno daruje li ju Republici Hrvatskoj ili Društvu.
Povratak na prethodnu stranicu