Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/15-01/34
Urudžbeni broj:513-07 -21-01 115-6
Zagreb, 12.05.2015
Porezni tretman zemljišta koje nema odobrenje za gradnju
​Elektroničkom poštom postavili ste upit o poreznom tretmanu zemljišta koje nema odobrenje za gradnju, ali se isto nalazi u uredenoj poslovnoj zoni predviđenoj za građenje koja ima uporabnu dozvolu za prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu. Postavili ste pitanje oporezuje li se navedeno zemljište porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) ili porezom na promet nekretnina u slučaju kada ga isporučuje porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a fizičkoj osobi te ima li mogućnost izbora za oporezivanje u slučaju isporuke drugom poreznom obvezniku.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 40. stavka 1. točke k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka zemljišta, osim građevinskog zem|jišta.
 
Iz odredbi članka 40. stavka 6. Zakona proizlazi da se građevinskim zemljištem koje j oporezivo PDV-om smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
 
lzvršnim aktom kojim se odobrava građenje smatra se građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično, sukladno odredbama članka 72.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13,35/14 i 157/14).
 
Slijedom navedenog, kada porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporučuje zemljište za koje nije izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje fizičkoj osobi - građaninu ili drugom poreznom obvezniku, navedena isporuka oslobođena je plaćanja PDV-a te je stjecatelj obavezan platiti porez na promet nekretnina.
 
Međutim, u slučaju kada takvo zemljište isporučuje drugom poreznom obvezniku, isporučitelj ima pravo na izbor oporezivanja isporuka nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a iz članka 40. stavka 1. točke j) i k) Zakona pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke.
 
Ukotiko se isporučitelj i stjecatelj odluče za oporezivanje isporuke nekretnina koja je inače oslobođena plaćanja PDV-a tada se primjenjuje prenos porezne obveze iz članka 75. stavka 3. točke c) Zakona. U tom slučaju stjecatelj mora obračunati i platiti PDV uz istovremeno pravo na odbitak pretporeza. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
Povratak na prethodnu stranicu