Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/14-01/380
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.05.2015
Posredovanje pri kupnji i prodaji virtualne valute "bitcoin"
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji se bavi kupnjom i prodajom virtualne valute "bitcoin" obratio se upitom u kojem je postavljeno pitanje jesu li transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s virtualnim valutama kao što je "bitcoin" oslobođene plaćanja PDV-a.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vruednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da su PDV-a oslobođene, između ostalog:
 
a) transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući s njima povezane usluge što ih obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju i zastupnici u osiguranju,
b) odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava,
c) ugovaranje kreditnih garancija i svi drugi poslovi po kreditnim garancijama ili kojemu drugom osiguranju novca te upravljanje kreditnim garancijama kada to čini osoba koja odobrava kredit,
d) transakcije, uključujući posredovanje, u vezi sa štednim, tekućim i žiro računima, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga,
e) transakcije, uključujući posredovanje, u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta, odnosno kovanica od zlata, srebra ili drugog metala te novčanica koje se u pravilu ne koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja ili kovanica od numizmatičkog interesa,
f) transakcije, uključujuci posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se uređuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena Prava na nekretninama,
g) usluge upravlianja investicijskim fondovima.
 
Napominjemo da su odredbama članaka 65. do 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije propisane odredbe u vezi poreznog oslobođenja za usluge iz članka 40. stavka 1. točka a) do g) Zakona o PDV-u. Tako je člankom 67. stavkom 1. Pravilnika o PDV-u propisano da su plaćanja PDV-a oslobođene transakcije uključujući i posredovanje u vezi s depozitima, vođenjem štednih, tekućih i žiro računa za klijente, plaćanjima, transferima, čekovima i drugim instrumentima plaćanja odnosno sve transakcije u vezi s tim koje su neposredno povezane, a omogućuju ispunjenje novčane obveze, osim naplate duga.
 
U svom odgovoru URBROJ: 282-810-19-05-14/ST/DO od 27.lipnja 2014. u vezi poslovanja s "bitcoin-om" Hrvatska narodna banka (u daljnjem tekstu: HNB) navodi da "bitcoin" ne potpada niti pod jednu zakonom reguliranu kategoriju sredstava plaćanja te da prema članku 21. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i članku 4. Zakona o deviznom poslovanju "bitcoin" ne predstavlja novac, niti sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj niti stranu valutu odnosno strano sredstvo plaćanja. U svom dopisu HNB navodi da obzirom da vrijednost "bitcoin-a" ne odražava vrijednost novca koji je za njega primljen, "bitcoin" ne može biti niti elektronički novac u smislu članka 2. točke 2. Zakona o elektroničkom novcu.
 
Nadalje, HNB navodi kako se prema njihovim saznanjima stavovi europskih država u odnosu na status virtualnih valuta ("bitcoin") međusobno razlikuju te da neke države "bitcoin" smatraju proizvodom, neke imovinom, a neke financijskim instrumentom.
 
U skladu s navedenim, mišljenja smo da se za potrebe oporezivanja PDV-om "bitcoin" može smatrati prenosivim instrumentom u smislu članka 40. stavka 1. točke d) Zakon-a o PDV-u te da se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz toga članka može primijeniti na transakcije, uključujući posredovanje u vezi s virtualnim valutama kao što je "bitcoin".
 
Medutim, napominjemo da je prema našim saznanjima švedski Vrhovni upravni sud 2. lipnja 2014. godine Europskom sudu pravde podnio zahtjev za prethodnu odluku (predmet C-264/14) kojim je zatraženo očitovanje o poreznom tretmanu "bitcoin-a" te da će u skladu s tim nakon donošenja presude biti moguće promjene u poreznom tretmanu "bitcoina" u Republici Hrvatskoj. Naime, presude Europskog suda pravde dio su pravne stečevine Europske unije te su ih sve države članice Europske unije obvezne primjenjivati.
 
Povratak na prethodnu stranicu