Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/14-01/986
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 06.05.2015
Prodaja nekretnina ispod nabavne vrijednosti
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o mogućnostima prodaje nekretnine ispod nabavne vrijednosti.
 
Naime, porezni je obveznik, zbog održavanja tekuće likvidnosti, prisiljen nekretnine prodati znatno ispod nabavne vrijednosti. Postavlja se pitanje postoje li zakonska ograničenja za prodaju nekretnine ispod nabavne vrijednosti.
 
Na dostavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) plaća na isporuku dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 33. stavka 1. Zakona poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
Odredbama članka 33. stavka 3. Zakona propisano je, izmedu ostalog, da u poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke.
 
Nadalje, odredbama članka 33. stavka 7. Zakona i članka 43. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) propisano je da ako se porezna osnovrca naknadno umanji zbog različitih vrsta popusta koje isporučitelj daje primatelju, kao što su popusti zbog ranijeg plaćanja (casa sconto), rabiti i druge vrste odobrenja (bonifikacija) ili zbog nemogućnosti naplate, tada se umanjuje porezna osnovica na način da isporučitelj i primatelj ispravljaju poreznu osnovicu odnosno porez i pretporez. Napominjemo da porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispriviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvljesti isporučitelja.
 
Stoga, u vezi prodaje nekretnine ispod njezine nabavne cijene napominjemo da Zakon propisuje što se smatra osnovicom za obračun PDV-a te slučajeve u kojima postoji mogućnost ispravka porezne osnovice zbog davanja naknadnih popusta, rabata i sličnih odobrenja, međutim ne propisuje što se smatra prodajom robe ispod njezine nabavne cijene u vezi sa nepoštenim trgovanjem. Napominjemo da nepošteno trgovanje kojim se među ostalim smatra i prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s PDV-om propisuje Zakon o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), a Porezna uprava nije nadležna za njegovo tumačenje.
 
Predlažemo da se podnositelj upita u vezi informacija o tome što se smatra prodajom robe ispod njezine nabavne cijene obrati nadležnom Ministarstvu gospodarstva.
 
Povratak na prethodnu stranicu