Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/680
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.05.2015
Turistička agencija koja primjenjuje poseban postupak oporezivanja putničkih agencija

​Obratili ste se upitom o tome može li turistička agencija koja primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, uz ispunjenje propisanih uvjeta, primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama za račune koji se ne odnose na posebni postupak oporezivanja putničkih agencija.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u datjnjem tekstu: Zakon o PDV-u) porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00
kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
 
Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti "obračun prema naplaćenim naknadama".
 
Odredbama članka 125.j Zakona o PDV-u propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:
a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u.
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
 
Prema odredbama članka 125.k stavka 1. Zakona o PDV-u porezni obveznik iz članka 125.i stavka 1. Zakona o PDV-u koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji dostavi navedenu izjavu može primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine te je obvezan primjenjivati taj postupak 3 kalendarske godine, što je propisano člankom 193.e stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14).
 
U skladu s navedenim, iz odredbi članka 125.j Zakona o PDV-u razvidno je da transakcije obavljene u okviru posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija nisu isključene iz primjene obračuna PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Prema tome, turistička agencija koja primjenjuje posebni postupak oporezivanja putničkih agencija može se, pod uvjetom da zadovoljava zakonom propisane uvjete odlučiti za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama za sve transakcije, osim navedenih u članku 125.j Zakona o PDV-u, neovisno o tome primjenjuje li na određene transakcije posebni postupak oporezivanja putničkih agencija ili redovni postupak oporezivanja. U slučaju da se predmetna turistička agencija nije prijavila za postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. ista može najkasnije do kraja 2015. godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2016. pod uvjetom da u 2015. godini ne ostvari vrijednost isporuka dobara i usluga veću od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu