Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/15-01/99
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 02.04.2015
Stjecanje nekretnina u postupku izvlaštenja u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture
​Grad iz dostavnog popisa obratio se u vezi obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) prilikom zamjene zemljišta. Naime, Grad je donio Odluku o stjecanju nekretnina u postupku izvlaštenja u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, te se naknada za izvlaštenje nekretnina određuje davanjem druge odgovarajuće nekretnine, koja odgovara visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje. U upitu je navedeno da je za zemljište koje Grad izvlašćuje izdana građevinska dozvola u svrhu izgradnje infrastrukture, dok zemljište koje grad daje na ime naknade za izvlaštenje nije građevinsko zemljište u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 418/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li je Grad u konkretnom slučaju obveznik plaćanja PDV-a na građevinsko zemljište u postupku izvlaštenja u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, posebno imajući u vidu činjenicu da se naknada za izvlaštenje ne određuje u novcu, već davanjem zamjenske nekretnine.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o PDV-u isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Ako pri isporuci naknada nije novčana, već u isporuci drugog dobra ili obavljenoj usluzi, radi se o razmjeni. Pri razmjeni isporuka podliježe oporezivanju s obje strane, kod svakog isporučitelja što je propisano člankom 15. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14). Poreznu osnovicu čini tržišna vrijednost dobra koje je predmet razmjene.
 
Od 1. siječnja 2015. godine PDV se sukladno članku 40. stavku 1. točki k) Zakona o PDV-u plaća na isporuke građevinskog zemljišta. Građevinskim zemljištem smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt (građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje, potvrda glavnog projekta i slično) kojim se odobrava građenje. Građevinskim zemljištem ne smatra se poljoprivredno i šumsko zemljište.
 
PDV na isporuku građevinskog zemljišta obračunavaju samo porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a, ako isporuku građevinskog zemljišta obavlja osoba koja nije upisana u registar obveznika PDV-a tada se na takvu isporuku ne plaća PDV, već stjecatelj plaća porez na promet nekretnina.
 
U konkretnom slučaju nije razvidno jesu li vlasnici zemljišta koje Grad izvlašćuje, a za koje je izdana građevinska dozvola, porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a.
 
Stoga, ako su vlasnici zemljišta koje se izvlašćuje, a za koje je izdana građevinska dozvola porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a oni su obvezni na obavljenu isporuku tog zemljišta zaračunati PDV i iskazati ga u prijavi PDV-a. Ako su vlasnici zemljišta koje se izvlašćuje, a za koje je izdana građevinska dozvola osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a na takvo zemljište na plaća se PDV, nego stjecatelj plaća porez na promet nekretnina.
 
U upitu je navedeno da Grad kao naknadu za izvlaštenje daje zemljište za koje nije izdan izvršni akt o građenju, stoga Grad na takvo zemljište ne zaračunava PDV, nego stjecatelj tog zemljišta mora platiti porez na promet nekretnina.
 
Napominje se da porez na promet nekretnina sukladno članku 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 153/02, 22/11, 143/14) ne plaća Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije i sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.
 
Stoga, Grad neće platiti porez na promet nekretnina prilikom stjecanja građevinskog zemljišta od osobe koja nije upisana u registar obveznika PDV-a. 
Povratak na prethodnu stranicu