Porez na dodanu vrijednost - Ostala oslobođenja
Broj klase:410-19/14-01/138
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-11
Zagreb, 17.04.2015
Porezni tretman zemljišta kojeg prodaje tuzemni porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a
​Elektroničkim putem dostavljen je upit Odvjetničkog ureda "X" u vezi poreznog tretmana zemljišta kojeg prodaje tuzemni porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a. U upitu se navodi da je za spomenuto zemljište izdana izvršna lokacijska i građevinska dozvola, međutim da po istima nije započeta gradnja niti su iste produljene u smislu njihova važenja te da zbog proteka roka od 2 godine navedeni akti nisu više izvršni i temeljem istih se ne može pristupiti gradnji. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje smatra li se takvo zemljište građevinskim zemljištem.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 40. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13,153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) građevinskim zemljištem u smislu stavka 1. točke k) toga članka smatra se zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
 
Odredbama članka 72. b stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broja 79/13, 85/13 - ispravak, 16/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da se izvršnim aktom iz članka 40. stavka 6.  Zakona o PDV-u kojim se odobrava građenje smatra građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično.
 
Prema odredbama članka 72.b stavka 2. Pravilnika o PDV-u građevinskim zemljištem u smislu članka 40. stavka 1. točke k) Zakona o PDV-u osobito se ne smatra poljoprivredno zemljište i šumsko zemljište.
 
U skladu s navedenim, u slučaju kada je za određeno zemljište izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje tada se u smislu članka 40. stavka 6. Zakona o PDV-u radi o građevinskom zemljištu na čiju se isporuku obračunava PDV neovisno o tome što po izvršnim aktima nije započela gradnja niti su isti produljeni u smislu njihova važenja te više nisu izvršni i temeljem istih se ne može pristupiti gradnji.
Povratak na prethodnu stranicu