Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/14-01/656
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.05.2015
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru projekta
​Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u okviru projekta iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. U upitu navodite kako općina namjerava iz sredstava Europske unije financirati rekonstrukciju cesta i parkirališta, rekonstrukciju vodovodne mreže, uređenje dječjeg igrališta te izgradnju sportsko-rekreacijskog centra te da je Pravilnikom o provedbi Mjere 7. predviđeno da je PDV neprihvatljiv trošak. S tim u vezi postavljeno je pitanje je li u predmetnom slučaju primjenjivo oslobođenje od plaćanja PDV-a.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14), koji se primjenjuje od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti je usklađen s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ kojom nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz sredstava EU fondova, a Republika Hrvatska ne može propisivati odredbe suprotne odredbama navedene Direktive.
 
Obzirom da je do pristupanja Europskoj uniji Republika Hrvatska bila korisnica pretpristupnih programa i Programa Unije prijelaznim i završnim odredbama članka 198. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) između ostalog propisano je da su isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije, sklopljenima prije 1. srpnja 2013. godine, oslobođene plaćanja PDV-a.
 
Projekti koji se financiraju iz sredstava pretpristupnog programa IPA načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga III., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA lll. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi kohezijskog i strukturnih fondova.
 
U vezi strukturnih instrumenata Europske unije koji su Republici Hrvatskoj na raspolaganju od dana pristupanja Europskoj uniji, napominjemo da oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost nije primjenjivo, te su isporučitelji dobara i usluga obvezni na isporuku obavljenu u okviru projekata koji se financiraju iz strukturnih instrumenata Europske unije obračunati PDV.
Kategorije troškova koje se mogu smatrati prihvatljivim za financiranje od strane Europske unije određene su u Uredbi (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (u nastavku: Uredba). U članku 126. stavku 3. Uredbe, između ostalog, određeno je da se PDV smatra prihvatljivim za financiranje od strane Europske unije kad se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat.
 
Člankom 69. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 propisano je kako PDV, osim ako nije povrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u, nije prihvatljiv za doprinos iz ESI fondova i iz iznosa potpore prebačenog iz Kohezijskog fonda u CEF, kako je navedeno u članku 92. stavku 6., naprijed navedene Uredbe.
 
U skladu s navedenim, PDV je prihvatljiv izdatak ako korisnik nema pravo na odbitak PDV-a za određenu nabavu te PDV nije prihvatljiv izdatak u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a. Prema tome, korisniku sredstava EU fondova koji nije upisan u registar obveznika PDV-a i nema pravo na odbitak pretporeza PDV će biti prihvatljiv izdatak, što znači da će iz sredstava EU fondova moći financirati i izdatak za PDV. Korisniku sredstava EU fondova koji je upisan u registar obveznika PDV-a PDV nije prihvatljiv izdatak, međutim isti će uz zadovoljenje ostalih zakonom propisanih uvjeta imati pravo na odbitak pretporeza, pa ne snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik.
Povratak na prethodnu stranicu