Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/14-01/2428
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 28.04.2015
Primjena osobnog odbitka za uzdržavanog člana
​Temeljem postavljenog upita „može li građanin, koji je ostvario dohodak od nesamostalnog rada i podnio prijavu poreza na dohodak, za uzdržavanog člana staviti supruga koji obavlja samostalnu djelatnost (obrtnika) i ostvaruje primitke po žiro računu i rekapitulaciji primitaka i izdataka na razni godine veće od peterostrukog osobnog odbitka ili se u slučaju samostalne djelatnosti (obrta) gleda dohodak/gubitak od samostalne djelatnosti koji obrtnik prikaže u poreznoj prijavi?“, odgovaramo u nastavku:
 
Člankom 36. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12, 43/13, 120/13 - Odluka Ustavnog suda, 125/13, 148/13 Odluka USRH-83/14 i 143/14; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se rezidentima se ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članku 5. toga Zakona, umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 2.600,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Rezidentima se kod ostvarene mirovine na temelju prijašnjih uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje i na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja za dokup dijela mirovine na teret poslodavca te kod ostvarene mirovinske rente na temelju prijašnjih uplata sredstava na teret poslodavca, priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine i mirovinske rente ostvarene u poreznom razdoblju, najmanje 2.600,00 kuna, a najviše do 3.800,00 kuna mjesečno. Stavkom 2. točkom 1. toga članka Zakona, propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak iz stavka 1. toga članka Zakona u visini: 0,5 osnovnoga osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji te bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju.
 
Sukladno članku 36. stavcima 4. i 5. Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu toga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. toga članka, na godišnjoj razini. Iznimno, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja. 
 
Slijedom iznijetog, navedenim odredbama Zakona jasno je propisano koje se fizičke osobe u poreznom smislu smatraju uzdržavanim članovima uže obitelji za potrebe utvrđivanja porezne obveze. Stoga, a u konkretnom slučaju iz upita ukoliko nisu ispunjeni uvjeti da bi se fizička osoba mogla smatrati uzdržavanim članom uže obitelji odnosno ako je fizička osoba po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (obrta) ostvarila gore navedene primitke u iznosu većem od iznosa peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini, ista se ne može smatrati uzdržavanim članom uže obitelji.
 
Povratak na prethodnu stranicu