Fiskalizacija - Obveznici fiskalizacije
Broj klase:410-01/14-01/2322
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 07.04.2015
Isporuka dobara i obavljanje usluga u vlakovima te obveza fiskalizacije
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine broj 133/2012) i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/2013, 99/2013, 148/2013, 153/2013 i 143/2014), koji se odnose na mjesto isporuke dobara koja su isporučena u vlakovima te na usluge pripremanja hrane i opskrbe pripremljenom hranom i pićem u vlakovima na relaciji Zagreb-München-Zagreb odnosno Zagreb-Zurich-Zagreb. Isto tako podnositelj upita postavio je pitanje provedbe fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti Internet vezu odnosno može li u slučaju prekida elektroničke veze fiskalizirati račune u roku od 48 sati.
 
U nastavku dostavljamo odgovor.
 
Obveznici fiskalizacije prema odredbi članka 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. istoga.
 
Svi ovi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnim prostorima s opisom (poslovni prostor, adresa, oznaka radnog dana i radnog vremena te načina numeriranja brojeva) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu.
 
Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnim prostorima, sukladno odredbama članaka 15. i 16. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
Nadalje, sukladno odredbi članka 21. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze iz članka 17. stavka 1. navedenog Zakona, obveznik fiskalizacije izdaje račune sa sadržajem propisanim člankom 9. istoga, bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa. U tom slučaju obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu te dostaviti sve izdane račune iz stavka 1. članka  21. predmetnog Zakona. Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim tako dostavljenim računima odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa, a sve putem naknadno uspostavljene elektroničke veze.
 
Nadalje, odredbama članka 14. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se mjestom isporuke dobara koja su isporučena na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog u Europskoj uniji smatra mjesto početka prijevoza putnika. Dionicom prijevoza putnika obavljenog u Europskoj uniji smatra se dio prijevoza koji je obavljen između mjesta početka i mjesta završetka prijevoza putnika bez zaustavljanja na području izvan Europske unije.
 
Prema odredbama članka 22. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjestom obavljanja usluga pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane te pripremanja i usluživanja pića koje se stvarno obavljaju na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog unutar Europske unije smatra se mjesto početka prijevoza putnika.
 
Napominjemo da u slučaju povratnog putovanja, povratna dionica puta smatra se zasebnom uslugom prijevoza.
 
Stoga, ako porezni obveznik obavlja isporuke dobara, odnosno usluge pripremanja hrane te usluge opskrbe pripremljenom hranom u vlaku na relaciji Zagreb-München, odnosno na relaciji Zagreb-Zurich smatra se da je mjesto oporezivanja takve isporuke Republika Hrvatska te je hrvatski porezni obveznik obvezan u računu obračunati hrvatski porez na dodanu vrijednost. Takav račun, ukoliko je naplaćen sredstvima koje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom smatra gotovinom, obveznik fikalizacije može u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze izdati i fiskalizirati na prethodno naveden način.
 
Nadalje, ako porezni obveznik obavlja isporuke dobara, odnosno usluge pripremanja hrane te usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem u vlaku na povratnoj dionici puta München-Zagreb, odnosno Zurich-Zagreb, takva isporuka podliježe oporezivanju u skladu s poreznim propisima tih drugih država. Isto tako napominjemo kako su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj. Stoga, hrvatski porezni obveznik treba kontaktirati porezne vlasti Njemačke i Švicarske kako bi utvrdio koje su mu porezne obveze i prava.
Povratak na prethodnu stranicu