Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/15-01/828
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 14.04.2015
Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih za međunarodnu suradnju Regionalnom centru za razvoj poduzetničkih kompetencija, SEECEL- u
​Primili smo upit Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECEL) i Ministarstva poduzetništva i obrta koje je jedan od osnivača SEECEL-a vezan za oporezivanje primitaka u svrhu organiziranja stručnih skupova, sastanaka radnih skupina, sastanaka međunarodnog Upravnog vijeća, konferencije i slično kako bi se razmijenila znanja međunarodnih stručnjaka iz specifičnog stručnog područja koji su predviđeni ugovorom sklopljenim između Europske komisije i Ministarstva poduzetništva i obrta pri čemu se 85% sredstava financira iz proračuna Europske unije, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske. Stručnjaci nisu zaposlenici SEECEL-a te za svoj rad u SEECEL-u ne dobivaju plaću već naknade koje se isplaćuju kao dnevnice, a koje služe pokrivanju troškova koje kao što su: smještaj, prijevoz i slično. Nastavno upućujemo i odgovaramo.
 
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 143/14) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine uz propisane iznimke, u članku 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14; dalje u tekstu Zakon) dodana je nova točka 22. kojom se propisuje neplaćanje poreza na dohodak temeljem isplaćenih stipendija studentima na poslijediplomskim studijima te primitaka poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s točkama 13. i 18. istoga članka Zakona koji se isplaćuju iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenim na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa.
 
S obzirom da se o poreznom tretmanu neoporezivih primitka isplaćenih iz proračuna Europske unije i proračuna Republike Hrvatske, Porezna uprava, Središnji ured očitovalo donijevši uputu pod KLASA: 410-01/15-01/874, URBROJ: 513-07-21-01/15-01 od 18. ožujka 2015. koja je objavljena na web stranici Porezne uprave, www. porezna-uprava.hr, u nastavku ćemo odgovoriti na dio pitanja čiji odgovor nije obuhvaćen uputom, a vezan je za iskazivanje troškova putovanja i smještaja u Obrascu JOPPD obveznika koji nisu zaposleni u SEECEL-u, a istovremeno su nerezidenti Republike Hrvatske.
 
Prema članku 10. Zakona, propisano je člankom 76. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14; dalje u tekstu Pravilnik) da su isplatitelji primitaka  na koje se ne plaća porez na dohodak dužni dostavljati Obrazac JOPPD za sve isplate u tijeku jednog mjeseca po istoj osnovi po pojedinom poreznom obvezniku, odnosno fizičkoj osobi, osim ako ti primici nisu iskazani pojedinačno na izvješću na dan isplate i to najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za primitak koji je ostvaren, odnosno isplaćen u prethodnom mjesecu (članak 76. stavak 7. Pravilnika). Primici isplaćeni za službena putovanja za svrhe kojih je isplaćen predujam iskazuju se na Obrascu JOPPD prema konačnom obračunu tih primitaka.
 
Nadalje, člankom 77. stavkom 2.  točkom 11. Pravilnika, propisano je da se pod IX. stranice A Obrasca JOPPD unose podaci o ukupnom iznosu neoporezivih primitaka isplaćenih fizičkim osobama – nerezidentima Republike Hrvatske koje isplaćuje neprofitna organizacija do propisanog iznosa. Podaci se podnose u rokovima propisanim člankom 76. stavkom 7. Pravilnika, u ukupnom iznosu za sve isplaćene naknade iz članka 10. točke 11. Zakona i  članka 7. stavaka  5 i 6. Pravilnika, te ostale isplaćene  primitke navedene u prilogu 4. Obrasca JOPPD, ukoliko, prema posebnom propisu nije propisano da je uvjet za isplatu prethodno dodijeljen OIB.
Povratak na prethodnu stranicu