Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/453
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-04
Zagreb, 20.02.2015
Kontrolna ispitivanja u građevini
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Naime, u svom upitu porezni obveznik navodi da obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem i inženjerske usluge vezane za građevinarstvo. U upitu se također navodi da je usluga kontrolnih ispitivanja radova i materijala sastavni dio usluge i ugovora o stručnom nadzoru te se ista provodi isključivo prilikom gradnje novih cesta ili rekonstrukcija. Navedena su ispitivanja propisana projektnom dokumentacijom i izvode se isključivo na radovima i materijalima koje je izvođač izveo u sklopu građenja ili rekonstrukcije. Temeljem kontrolnih ispitivanja radova i materijala stručni nadzor konstatira postizanje projektnih zahtjeva za kvalitetom te ukoliko su isti zadovoljeni odobrava slijedeću fazu radova. Primjer istih je slijedeće:
- izvođač odradi zbijanje postojećeg tla do potrebne zbijenosti, nakon čega se vrši ispitivanje zbijenosti tla radi provjere izvođačevog rada u cilju provjere da li je postigao projektne zahtjeve;
- izvođač ugradi kameni materijal u nasip, nakon čega se uzme uzorak tog materijala koji se ispituje u laboratoriju te se provjerava da li uzorak zadovoljava projektne zahtjeve o materijalu.
 
Za obavljanje kontrolnih ispitivanja te ostalih usluga koje su sastavni dio usluge nadzora građenja (kao što su primjerice elektrotehnički, strojarski i geodetski nadzor) porezni obveznik je angažirao podizvođače.
 
Postavljeno je pitanje da li se prilikom obavljanja navedenih kontrolnih ispitivanja, koja se provode u postupku stručnog nadzora primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavku 3. Zakona.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
 Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja, ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Člankom 152. stavkom 1. točkom e) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji. Nadalje, odredbama članka 152. stavka 2. točke a) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik (podizvođač) ne primjenjuje prijenos porezne obveze kada obavlja ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, odnosno tzv. kontrolna ispitivanja dijelova građevine. Nadalje, obzirom da porezni obveznik (izvođač) obavlja jedinstvenu uslugu stručnog nadzora građenja koja se sastoji od više usluga koje za njega obavljaju podizvođači, a od kojih se na neke primjenjuje prijenos porezne obveze, a na neke stopa PDV-a 25%, mišljenja smo da porezni obveznik primjenjuje prijenos porezne obveze na svoju uslugu stručnog nadzora gradnje ukoliko je primatelj te usluge porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu