Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/14-01/630
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 02.02.2015
Nabava novih motornih vozila
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obavlja djelatnost trgovine motornim vozilima. Nabavu novih motornih vozila koja mu služe kao test vozila nabavlja putem financijskog leasinga na način da leasing društvu izdaju račun za vozilo koji sadrži nabavnu vrijednost, PDV i posebni porez na motorna vozila. Leasing društvo podnositelju upita izdaje račun na iste iznose. Primljeni račun podnositelj upita plaća, registrira vozilo te plati posebni porez na motorna vozila. Podnositelj upita u dopisu navodi da prilikom prodaje takvog testnog vozila kupcu izdaje račun u kojem na ukupnu vrijednost motornog vozila obračunava PDV pri čemu ne izuzima iz porezne osnovice iznos plaćenog posebnog poreza na motorna vozila. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li prilikom prodaje test vozila nabavljenih putem financijskog leasinga prilikom čije nabave je plaćen posebni porez na motorna vozila, osnovicu za obračun PDV-a čini ukupna naknada koja sadrži i plaćeni posebni porez na motorna vozila, ili posebni porez na motorna vozila ne ulazi u poreznu osnovicu.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga sukladno članku 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju.
 
U vezi s poreznom osnovicom i uključivanjem posebnog poreza na motorna vozila koji se plaća radi uporabe na cestama, ističe se da se u naknadu odnosno poreznu osnovicu za obračun PDV-a ne uračunava posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.  
 
Obveza obračuna posebnog poreza na motorna vozila nastaje, među ostalim, u trenutku kad proizvođač ili trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac u smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, osim ako trgovac takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe.
 
Naime, trgovac motornim vozilima u pravilu ne stječe motorna vozila radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, već s tim ciljem motorno vozilo stječe kupac vozila koji postoje vlasnik vozila i registrira ga radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj. Stoga trgovac motornim vozilima plaća posebni porez na motorno vozilo u ime i za račun kupca kojem tako plaćeni posebni porez zaračunava prilikom izdavanja računa za isporuku motornog vozila.
U tom slučaju trgovac motornim vozilima prilikom isporuke motornog vozila kupcu u poreznu osnovicu za obračun PDV-a neće uračunati posebni porez na motorna vozila sukladno članku 41. stavku 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14).
 
Međutim, kada trgovac motornim vozilima stječe vozilo za vlastite potrebe koje će mu primjerice služiti kao zamjensko ili testno vozilo, tada je trgovac motornim vozilima ujedno i obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila i plaćeni porez predstavlja njegov trošak jer ga je trgovac stekao radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj.
 
Stoga u slučaju kada trgovac motornim vozilima prodaje primjerice zamjensko ili testno vozilo koje je nabavio za vlastite potrebe te je platio posebni porez na motorna vozila, poreznu osnovicu za obračun PDV-a čini ukupna naknada za motorno vozilo koju je porezni obveznik zaračunao kupcu i u koju su uključeni svi troškovi koje je porezni obveznik imao u vezi t tim motornim vozilom, uključujući i posebni porez na motorna vozila.
 
Napominjemo da se naš odgovor KLASA: 410-01/13-01/4285, URBROJ: 513-07-21-01/13-3 od 7. veljače 2014. odnosi isključivo na situacije kada korisnik leasinga raskine ugovor u leasingu prije isteka ugovorenog roka, pa leasing društvu ostaje dio posebnog poreza na motorna vozila koji je platio u ime i za račun korisnika leasinga, a koji mu korisnik leasinga zbog prijevremenog raskida ugovora nije platio u cijelosti.
Povratak na prethodnu stranicu