Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/14-01/537
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 29.01.2015
Pravo na odbitak pretporeza za vozila kategorije M1
​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi prava na odbitak pretporeza. U upitu je navedeno da je porezni obveznik "X" d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) primarno registriran za djelatnost proizvodnje i distribucije električne energije te za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu te ostale popratne djelatnosti vezane uz primarnu djelatnost. Navedeno je da su odgovornosti Društva kao pružatelja javne usluge distribucije i opskrbe električnom energijom propisane Zakonom o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/13). Nadalje, navedeno je da Društvo nabavlja i koristi osobna i teretna vozila za obavljanje registrirane djelatnosti (održavanje elektroenergetskih objekata, hitne intervencije, očitanje brojila). Osobna vozila i teretna vozila označena su sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine broj 31/14), a koja sadrže naziv tvrtke, adresu i kod teretnih vozila oznaku „prijevoz za vlastite potrebe“. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje može li Društvo osobna vozila kategorije M1, koja koristi za prijevoz radnika, opreme i materijala potrebnog za obavljanje registrirane djelatnosti, smatrati vozilima servisne službe te prema tome koristiti pravo na odbitak pretporeza. Napomenuto je da se predmetna vozila ne koriste za prijevoz menadžmenta i za potrebe službenih putovanja djelatnika Društva.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik ima pravo od poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
Odredbama članka 61. stavka 1. točke a) Zakona i članka 136. stavka 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je, između ostalog, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez obračunan za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza smatraju se motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „trkaći automobili“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.
 
Prema odredbama članka 61. stavka 2. Zakona i odredbama članka 136. stavka 5. Pravilnika ograničenje odbitka pretporeza prema članku 61. stavku 1. točki a) Zakona ne primjenjuje se, između ostalog, ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Navedena vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. Ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz iz članka 61. stavka 2. Zakona, pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.
 
Nadalje, odredbom članka 136. stavka 6. Pravilnika propisano je da se ograničenje odbitka pretporeza ne primjenjuje ako se radi o motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila, porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila. Porezna uprava nadležna je za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila. Carinska uprava nadležna je za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.
 
Navedenim odredbama propisano je da porezni obveznik ne može odbiti pretporez za sva motorna vozila, uključujući i osobne automobile, koja prvenstveno služe za prijevoz osoba neovisno o vrsti djelatnosti koju se obavlja, međutim porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza ako se radi o osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obavljanje djelatnosti obuke vozača, testiranje vozila, servisnu službu, taksi službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te za motorna vozila kategorije N1 koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema posebnim propisima.
 
Obzirom na navedeno, ako Društvo obavlja registriranu djelatnost servisne službe u tom slučaju to društvo ima pravo na odbitak pretporeza za nabavu osobnog automobila kao i za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tog vozila u navedene svrhe, obzirom da se na osobne automobile koji se koriste za djelatnost servisne službe ne odnosi ograničenje odbitka pretporeza propisano člankom 61. stavkom 1. točkom a) Zakona, neovisno o tome što je taj osobni automobil razvrstan u tarifni broj 8703 Carinske tarife.
 
Povratak na prethodnu stranicu