Porez na dodanu vrijednost - Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.)
Broj klase:410-01/14-01/483
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-4
Zagreb, 30.01.2015
Usluge socijalne skrbi
​Udruga iz dostavnog popisa dostavila je upit u vezi oporezivanja PDV-om obavljanja usluga pripreme i dostave obroka starijim, nemoćnim, bolesnim i invalidnim osobama u skladu s posebnim propisima. Kako je u upitu navedeno, udruga obavlja djelatnost socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe radi poboljšanja kvalitete života i uključenosti u zajednicu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a ako ostvari dobit, koristi je isključivo za unapređenje svoje djelatnosti. Obavljene usluge udruzi temeljem ugovora za korisnike plaća Grad Split ili nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih, a postoji mogućnost da ih plaća i sam korisnik u slučaju kada ne ispunjava sve uvjete za ostvarivanje prava koje je propisao Grad, odnosno županija ili nadležno ministarstvo. U vezi pitanja jesu li navedene usluge oslobođene plaćanja PDV-a, odnosno treba li se udruga prijaviti u registar obveznika PDV-a odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 39. stavka 1. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje u tekstu: Zakon) i članka 56. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe. Plaćanja PDV-a oslobođene su ove isporuke i kad ih obavljaju, obiteljski domovi, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge organizacije sukladno posebnim propisima na području socijalne skrbi. Navedenim uslugama i isporukama dobara smatraju se sve one usluge i isporuke dobara koje se mogu obavljati prema posebnim propisima iz područja socijalne skrbi kojima se korisnicima socijalne skrbi osigurava stanovanje, prehrana, briga o zdravlju, odgoj i obrazovanje, psihosocijalna rehabilitacija, njega i druge slične potrebe.
 
Stoga, obavljanje usluga organiziranja prehrane, odnosno pomoći u kući koje obavlja udruga temeljem Zakona o socijalnoj skrbi oslobođeno je plaćanja PDV-a sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.
 
Napominjemo da se prema odredbama članka 90. stavaka 1. i 5. Zakona malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. Navedena vrijednost isporuka dobara i usluga, bez PDV-a, obuhvaća:
a) vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive,
b) vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona,
c) vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g)  Zakona, osim ako su te transakcije pomoćne.
 
Stoga, ako predmetna udruga u prethodnoj kalendarskoj godini obavi navedene usluge koje su oslobođene plaćanja PDV-a u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna, ne postaje obveznik PDV-a obzirom da se te usluge ne uključuju u vrijednost isporuka kojom mali porezni obveznik postaje obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a.
Povratak na prethodnu stranicu