Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-01/14-01/3665
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 18.02.2015
Povremene financijske transakcije
​Dostavili ste nam upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi primjene podjele pretporeza u slučaju kada društvo daje zajmove povezanom društvu u okviru centraliziranog upravljanja novcem na razini grupe. U upitu se navodi da porezni obveznik temeljem Sporazuma o međusobnim kratkoročnim zajmovima po pozivu većinskog vlasnika odobrava zajam. Nadalje, navodi se da se u navedenom slučaju radi o okvirnom zajmu gdje se sredstva ne isplaćuju odjednom, već većinski vlasnik povremeno, po potrebi i raspoloživosti povlači tranše odobrenog zajma. Porezni obveznik dane tranše zajma odobrava iz vlastitih novčanih sredstava, evidentira ih na jedinstvenom kontu te ih u skladu s ugovorom ne evidentira zasebno kao odvojene zajmove. Obzirom da je gospodarska djelatnost poreznog obveznika proizvodnja pića te da je davanje zajma usputna aktivnost koju obavlja, postavlja se pitanje je li porezni obveznik prilikom izračuna razmjernog dijela za koji je dopušten odbitak pretporeza u izračun obvezan uključiti kamate na odobreni zajam.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Sukladno odredbama članka 40. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) oslobođeno je odobravanje kredita i zajmova, uključujući i posredovanje u tim poslovima te upravljanje kreditima ili zajmovima kada to čini osoba koja ih odobrava.
 
Člankom 58. stavkom 4. točkom 1. Zakona propisano je da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona.
 
Odredbama članka 62. stavka 1. Zakona propisano je da ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
 
Prema odredbama članka 62. stavka 3. točke c) Zakona kod izračuna iznosa pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u obzir se ne uzima iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u članku 40. stavku 1. točkama b) do g) Zakona.
 
Iz navoda u upitu proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o kontinuiranim financijskim transakcijama koje se obavljaju u okviru Sporazuma o međusobnim kratkoročnim zajmovima.
 
Slijedom navedenog, neovisno o načinu evidentiranja, mišljenja smo da se navedeni zajmovi ne mogu smatrati povremenom financijskom transakcijom budući se sredstva odobravaju kontinuirano ovisno o njihovoj raspoloživosti i potrebi zajmoprimca. Stoga je porezni obveznik prilikom izračuna razmjernog dijela za koji je dopušten odbitak pretporeza u izračun obvezan uključiti kamate na odobrene zajmove.
 
Napominjemo da sukladno odredbama članka 138. stavka 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) ) porezni obveznik koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti obavlja isporuke dobara i usluga po kojima ima pravo na odbitak pretporeza i isporuke po kojima je isključeno pravo na odbitak pretporeza te na temelju izračuna iz članka 62. stavka 2. Zakona utvrdi pravo na odbitak pretporeza najmanje u iznosu od 98% pri odbitku pretporeza za nabavljena dobra i usluge nije obvezan primjenjivati podjelu pretporeza.
 
Povratak na prethodnu stranicu