Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-6
Zagreb, 22.01.2015
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
​Gospodin „A“ novinar, obratio se u vezi izmjena Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2015. te s tim u vezi oporezivanja prema naplaćenim naknadama. U upitu je navedeno da je portal „B“ primio informaciju od poreznog obveznika da kod oporezivanja prema naplaćenim naknadama porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) mora platiti nakon isteka dogovorene odgode plaćanja (valute plaćanja), a ne kada je račun naplatio, te da je taj porezni obveznik takvo tumačenje, kako je navedeno, dobio od službenika Porezne uprave. Postavljeno je pitanje kada je trenutak naplate na račun.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbama članka 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
 
Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«.
 
Prema odredbama članka 193.d stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) trenutkom naplate smatra se:
 
• kod doznaka u korist transakcijskog računa, trenutak naplate na račun,
• kod primljenih mjenica, trenutak naplate ili prijenosa (indosiranja) mjenice,
• kod čeka, trenutak primitka čeka,
• kod kreditnih kartica, trenutak naplate na račun,
• kod prijeboja, asignacija, cesija i preuzimanja duga, kada su se stekli propisani uvjeti odnosno trenutak potpisa odgovarajućih ugovora ili drugih isprava.
 
Sukladno navedenom, poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Nadalje, porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza ostvaruje u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
 
Povratak na prethodnu stranicu