Porez na dodanu vrijednost - Mjesto oporezivanja
Broj klase:410-01/15-01/29
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 12.01.2015
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama
​Dostavili ste nam upit upućen s e-mail adrese „A“ u kojem je postavljeno pitanje u vezi tumačenja članaka 125.i i 125.j Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon). U upitu je navedeno da se prema odredbama Zakona obračun poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona te je postavljeno pitanje da li porezni obveznici na usluge obavljene drugim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj moraju obračunavati i plaćati PDV po izdanom računu. Također, postavljeno je pitanje da li porezni obveznik ukoliko iste usluge obavlja i građanima primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona propisano je da se PDV plaća na obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
Člankom 17. stavkom 2. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra mjesto u kojem porezni obveznik koji obavlja usluge ima sjedište. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika koji obavlja usluge.
 
Prema odredbama članka 125.i Zakona porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
 
Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti »obračun prema naplaćenim naknadama«.
 
Odredbama članka 125.j Zakona propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:
a) isporuke dobara unutar Europske unije,
b) stjecanje dobara unutar Europske unije,
c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona,
d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona,
e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona,
f) isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.
 
Sukladno navedenom, porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama PDV načelno plaća kad naplati isporuku. Međutim, za transakcije navedene u članku 125.j Zakona ne može primijeniti postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama stoga što u smislu odredbi Zakona obveza obračuna PDV-a kod tih transakcija nastaje neovisno o trenutku plaćanja računa.
Povratak na prethodnu stranicu