Porez na dodanu vrijednost - Izdavanje računa i knjigovodstvena dokumentacija
Broj klase:410-19/14-01/372
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 20.01.2015
Samoizdavanje računa
​U dopisu koji ste nam uputili navodite da vam je porezni obveznik „A“ d.o.o. postavio upit u vezi samoizdavanja računa. Prema navodima u dopisu spomenuti porezni obveznik obavlja isporuke dobara poreznom obvezniku u drugu državu članicu (izrađuju naslone za glavu na auto-sjedalima) i do sada su radili po uobičajenom principu na način da su izdavali račun bez PDV-a, no sada njihov partner traži da se uključe u model samoizdavanja računa. S tim u vezi dostavili ste određena pitanja glede samoizdavanja računa na koja odgovaramo u nastavku.
 
1. Može li se samoizdavanje računa primijeniti i u slučaju isporuka unutar Europske unije?
 
Odredbama članka 78. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da račun može izdati i primatelj za dobra i usluge koje mu je porezni obveznik isporučio odnosno obavio, pod uvjetom da o tome postoji sporazum između tih dviju strana i pod uvjetom da je utvrđen postupak za prihvaćanje svakog računa kod poreznog obveznika koji obavlja isporuku dobara i usluga.
 
 Prema odredbama članka 158. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) porezni obveznik isporučitelj i primatelj dobara ili usluga, koji izdaje račun u ime i za račun poreznog obveznika isporučitelja, moraju odrediti uvjete i detalje sporazuma te postupak prihvaćanja svakog računa kod poreznog obveznika koji obavlja isporuku dobara i usluga. Na zahtjev Porezne uprave moraju dokazati postojanje prethodnog sporazuma. Sporazum nije potreban, ako ugovor na temelju kojeg se obavljaju isporuke dobara ili usluga sadržava sve pojedinosti.
 
 U skladu s navedenim, prema zakonskim odredbama samoizdavanje računa nije ograničeno samo na tuzemne isporuke, već se može koristiti i u slučaju isporuka unutar Europske unije, ali i izvan nje. Kako bi se moglo primjenjivati samoizdavanje računa mora postojati sporazum između isporučitelja i primatelja dobara i usluga, moraju biti određeni uvjeti i detalji sporazuma te postupak za prihvaćanje svakog računa kod poreznog obveznika koji obavlja isporuku dobara i usluga. U slučaju samoizdavanja računa uvjete sporazuma i procedure prihvaćanja svakog računa između isporučitelja i primatelj dobara i usluga utvrđuju te dvije stranke. Obzirom da isporučitelj i primatelj dobara ili usluga moraju na zahtjev Porezne uprave dokazati da takav sporazum postoji i da je sklopljen prije samoizdavanja računa isporučitelj i primatelj dobara ili usluga trebaju u svojoj poslovnoj evidenciji čuvati sporazum. Sporazum nije potrebno sklapati, ako ugovor na temelju kojeg se obavljaju isporuke dobara ili usluga sadržava i navedene pojedinosti.
Napominjemo da se u slučaju kada umjesto isporučitelja račun izdaje kupac u računu mora navesti „samoizdavanje računa” te da za račune koji su izdani u okviru postupka samoizdavanja mora biti osigurana vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost računa od trenutka izdavanja do kraja razdoblja za pohranu računa. Samoizdavanje računa se može izvršavati uz zadovoljenje ostalih uvjeta i u elektroničkom obliku.
 
2. Pravila koje države članice se primjenjuju u slučaju samoizdavanja računa kod obavljanja isporuka unutar Europske unije?
 
Odredbama članka 78. stavka 9. Zakona o PDV-u propisano je da se za izdavanje računa primjenjuju pravila na temelju Zakona o PDV-u, ako se račun odnosi na isporuke dobara i usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj.
 
Prema odredbama članka 78. stavka 10. Zakona o PDV-u ako isporučitelj dobara ili usluga, koji u tuzemstvu nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu ili ako njegova stalna poslovna jedinica u tuzemstvu ne sudjeluje u isporuci, obavi isporuku dobara ili usluga za koje se u skladu s odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj, osobi koja je kao primatelj obvezna u skladu s člankom 75. Zakona o PDV-u platiti PDV, neovisno o članku 78. stavku 9. Zakona o PDV-u za izdavanje računa primjenjuju se pravila države članice u kojoj isporučitelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke ili u slučaju nepostojanja takvog sjedišta ili stalne poslovne jedinice države članice u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. U slučaju da račun izdaje primatelj isporuke (samoizdavanje računa) primjenjuje se članak 78. stavak 9. Zakona o PDV-u.
 
Mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o PDV-u smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
 
Prema tome, u slučaju obavljanja isporuke dobara unutar Europske unije mjestom isporuke smatra se Republika Hrvatska te se kod samoizdavanja računa primjenjuju odredbe Zakona o PDV-u, što znači da primatelj isporuke u drugoj državi članici račun mora izdati prema odredbama Zakona o PDV-u.
 
3. Kako postupiti kod samoizdavanja računa u slučaju dostave primjeraka računa isporučitelju, nastanka obveze obračuna PDV-a te vođenja evidencije za takva dobra?
 
Samoizdani računi za primatelja dobara ili usluga predstavljaju ulazne račune koje evidentira u Knjizi primljenih (ulaznih) računa (Obrazac U-RA) ili u posebnoj evidenciji u slučaju stjecanja dobara iz drugih država članica, primljenih isporuka na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu te primljenih usluga iz druge države članice ili treće zemlje. Isto tako za isporučitelja dobara ili usluga tako izdani računi predstavljaju izlazne račune koje evidentira u Knjizi izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA).
Primatelj dobara i usluga koji sudjeluje u postupku samoizdavanja računa ima pravo, pod uvjetom da zadovoljava zakonom propisane uvjete, odbiti pretporez temeljem takvih računa. Načelno, pravo na odbitak pretporeza nastaje u trenutku obavljanja isporuke dobara ili usluga. Za isporučitelja dobara iznos PDV-a na računima koje izdaje primatelj predstavlja poreznu obvezu koja također nastaje kada su dobra isporučena ili usluge obavljene. Obzirom da je isporučitelj odgovoran za točno utvrđivanje svoje porezne obveze treba paziti da li primatelj računa na pojedine isporuke dobara ili usluga primjenjuje ispravnu stopu PDV-a na samoizdanim računima.
 
U vezi dostave primjerka računa napominjemo da se prema članku 157. Pravilnika o PDV-u računi u papirnatom obliku ispostavljaju najmanje u dva primjerka od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama. Porezni obveznik mora sukladno članku 82. Zakona PDV-u čuvati kopije računa koje je izdao ili ih je u njegovo ime i za njegov račun izdala treća osoba ili kupac odnosno primatelj dobara ili usluga te sve račune koje je primio. Računi se mogu čuvati u papirnatom ili elektroničkom obliku.
 
4. Kako postupiti u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom u slučaju samoizdavanja računa kod obavljanja isporuka unutar Europske unije?
 
U slučaju obavljanja isporuke dobara unutar Europske unije mjestom isporuke smatra se Republika Hrvatska te se kod samoizdavanja računa primjenjuju odredbe Zakona o PDV-u, što znači da primatelj isporuke u drugoj državi članici račun mora izdati prema odredbama Zakona o PDV-u.
 
Člankom 3. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon) propisano je kako su obveznici fiskalizacije fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
Nadalje, od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i fiskalizaciju izdavanja računa na način da izdaju račune putem prilagođenih naplatnih uređaja i dostavljaju ih elektroničkim putem kako bi se računi ovjerili u Poreznoj upravi, te istim putem šalju i poruke o poslovnicama.
Međutim, napominjemo kako su odredbe Zakona propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj.
 
Slijedom navedenog, obveznicima fiskalizacije izdavanja računa smatraju se obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznici poreza na dobit u Republici Hrvatskoj. Strane fizičke i pravne osobe ukoliko se smatraju obveznicima navedenih poreza u Republici Hrvatskoj, smatraju se i obveznicima fiskalizacije izdavanja računa, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije. U suprotnom za iste nema obveze fiskalizacije izdavanja računa i na njih se ne mogu primijeniti odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 
5. Može li porezni obveznik temeljem odredbi članka 78. stavka 8. Zakona o PDV-u samoizdavati i terećenja/odobrenja?
 
Napominjemo da je Zakonom o PDV-u propisana obveza izdavanja računa za obavljene isporuke dobara i usluga, a ne naknadna terećenja, odnosno odobrenja te je isto stvar ugovornih odnosa.
 
Povratak na prethodnu stranicu