Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/15-01/509
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 17.02.2015
Naknade sportskim sucima i delegatima

​Dopisom od 9. veljače 2015. godine zatražili ste tumačenje odredbe članka 209. stavka 1. točke 10. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14- dalju u tekstu: Zakon), a koja propisuje da prema naknadama sportskim sucima i delegatima ne postoji obveza doprinosa, odnosno tumačenje obuhvata pojma naknada sportskim sucima i delegatima.

 

Člankom 7. Zakona propisani su pojmovi koji u smislu toga Zakona imaju određeno značenje, pa je tako točkom 24. toga članka propisano da se pod pojmom „naknada sportskom sucu i delegatu“ smatra primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih sportskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga sportskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih sportskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o sportu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

 
Sukladno navedenome, pojam „naknade sucima i delegatima“, u smislu odredaba Zakona, ne odnose se na naknade koji se isplaćuju svim sucima i delegatima, već isključivo kako je propisano člankom 7. točkom 24. Zakona, te u tome smislu odredbe članka 228. Pravilnika o doprinosima ('Narodne novine' br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13 i 157/14) kojima je propisan postupak ostvarivanja predmetnog izuzeća od obveze doprinosa, u potpunosti  su u suglasju s odredbom članka 209. stavka 1. točke 10. Zakona.

 

 

 

 
Povratak na prethodnu stranicu