Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/653
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 14.01.2015
Ulazak u sustav PDV-a
​Obratili ste nam se upitom u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obrtnika obveznika poreza na dohodak. Postavili ste pitanje da li je za obvezni ulazak u sustav PDV-a propisan iznos prometa od 230.000,00 kuna prema naplaćenim ili prema izdanim računima godišnje.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se PDV plaća na isporuku dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Prema odredbama članka 7. stavka 1. Zakona „isporuka dobara“ u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika. Materijalnom imovinom smatra se isporuka električne energije, plina, grijanja, hlađenja i slično. „Obavljanje usluga“ je svaka transakcija koja se ne smatra isporukom dobara u smislu članka 7. Zakona.
Odredbama članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona propisano je da se „malim poreznim obveznikom” smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
Prema odredbama članka 186. stavaka 1. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i u prethodnoj kalendarskoj godini je obavio isporuke dobara i usluga iznad 230.000,00 kuna, upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine. Nadalje, o činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini obavio isporuke dobara i usluga u iznosu većem od 230.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Slijedom navedenog, u slučaju da je obrtnik obveznik poreza na dohodak u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga veću od 230.000,00 kuna, bez obzira jesu li te isporuke naplaćene ili ne, obvezan je najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi upisa u registar obveznika PDV-a te tada na računima obračunava PDV i ima pravo na odbitak pretporeza od dana upisa u registar obveznika PDV-a, odnosno od 1. siječnja tekuće godine.
Povratak na prethodnu stranicu