Porez na promet nekretnina - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/14-01/3428
Urudžbeni broj:513-07-21-01-15-2
Zagreb, 15.01.2015
Oporezivanje kuće u vlastitoj izgradnji
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje u vezi razreza poreza na promet nekretnina kod diobenog ugovora.
Naime, predmet ugovora je raspolaganje katastarskom česticom zemljišta. Na predmetnom zemljištu podnositeljica upita sagradila je kuću. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na kuću u vlastitoj izgradnji.
Iz predmetnog ugovora razvidno je da su isti sačinile tri ugovorne strane na način da dvije ugovorne strane svoj dio suvlasništva na katastarskoj čestici ustupaju trećoj ugovornoj strani koja je i sagradila kuću na toj katastarskoj čestici. Iz upita je razvidno da je ugovor potpisala samo jedna strana dok se potpis druge ugovorne strane još čeka, pa se postavlja pitanje valjanosti predmetnog ugovora i načina njegova oporezivanja.
 
Na dostavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Iz dostavljenog ugovora o diobi nekretnina razvidno je da tri ugovorne strane suglasno ugovaraju da katastarska čestica, u naravi oranica, pripadne u odvojeni posjed i vlasništvo podnositeljici upita, za cijelo. Iz ugovora je također razvidno da je isti potpisala samo jedna ugovorna strana te da ugovor nije potpisala niti podnositeljica upita. Stoga se postavlja pitanje je li predmetni ugovor sklopljen. Naime, ugovor je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora (članak 247. Zakona o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/05 i 41/08). Izraz suglasnosti volje su i potpisi ugovornih strana na sklopljenom ugovoru. Kako je predmetni ugovor potpisala samo jedna od tri ugovorne strane, smatralo bi se da druge dvije ugovorne strane nisu izrazile svoju suglasnost za sklapanjem ugovora. Stoga je potrebno pozvati podnositeljicu upita da izrazi svoju namjeru oko sklapanja predmetnog ugovora. Sukladno utvrđenom potrebno je utvrditi je li predmetni ugovor predmet oporezivanja.
 
U dijelu upita koji se odnosi na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina na kuću u vlastitoj izgradnji ističemo slijedeće.
Podnositeljica upita priložila je troškovnik za izgradnju obiteljske kuće iz 1983. godine, ugovor o priključenju terminalne opreme na nepokretnu telefonsku mrežu i internet iz 1999. godine, te dokaz u uplati priključka trofazne električne energije iz 1986. godine. Navedenim dokumentima podnositeljica upita želi dokazati vlastitu izgradnju predmetne kuće.
 
Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.
Ako je nekretnina izgrađena u vlastitom aražmanu tada nema prometa nekretnina, te nema niti obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.
Osoba koja je gradila građevinu na tuđem zemljištu, plaća samo porez na promet nekretnina na tržišnu vrijednost tog zemljišta nakon što stekne to zemljište.
 
Zaključno, podnositeljica upita je obvezna platiti porez na promet nekretnina samo na zemljište koje stekne. Međutim, u konkretnom slučaju potrebno je prvenstveno utvrditi namjeru podnositeljice upita oko sklapanja predmetnog ugovora. Potrebno je također voditi računa da se promet nekretnina može oporezovati samo za ugovorne odnose između ugovornih strana koje su potpisale ugovor.
 
 
Povratak na prethodnu stranicu