Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/1 4-01/132
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3
Zagreb, 19.01.2015
Zahtjev za tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi sa svrhom otklanjanja pravne nesigurnosti

​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vas zahtjev u kojemu je zatraženo mišljenje gubi Ii
vjerovnik s razlučnim pravom na nekretnini dužnika svoje razlučno pravo i pravo na prisilnu naplatu
svoje tražbine ako istu tražbinu u predviđenom roku nije prijavio u postupku predstečajne nagodbe,
a postojanje i visinu njegove tražbine i razlučnog prava nije naveo niti dužnik u svom izvješću o
financijskom stanju i poslovanju.
Vezano za predmetno pitanje, u nastavku odgovaramo.
U skladu s lankom 59. stavkom 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi
(Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13; dalje u tekstu: Zakon), razlučni vjerovnik je vjerovnik u
postupku predstečajne nagodbe ako mu je dužnik i osobno odgovoran i ako se odrekne prava na
odvojeno namirenje tijekom postupka predstečajne nagodbe, ali samo ako je u roku za prijavu
tražbina podnio prijavu tražbine iii je dužnik tog vjerovnika, odnosno svoju obvezu prema njemu
naveo u izvješću koje dostavlja uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.
Razlucni vjerovnik mora prijaviti svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe, u protivnom ne
moie sudjelovati kao vjerovnik u postupku, niti naknadno davati izjave o odricanju od prava na
odvojeno namirenje ako njegovu tražbinu dužnik nije naveo u izvješću o financijskom stanju i
poslovanju.
U pravilima o sadržaju rješenja o otvaranju postupka određeno je da su razlučni vjerovnici obvezni
uz prijavu tražbine obavijestiti nagodbeno vijece o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava i
dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.
Člankom 81 . stavkom 5. Zakona propisano je da ovršne isprave razlučnih vjerovnika ne gube
pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno pravo.
Odredbom članka 70. Zakona određuje se kakve posljedice na sudske i upravne postupke ima
činjenica otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Prema članku 70. stavku 1. parnični, ovršni,
upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne
nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka
predstecajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja
zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.
S obzirom na to da je člankom 71 . stavkom 2. Zakona određeno da postupak predstečajne
nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih prava, ti se postupci neće
prekinuti, nego ce se nastaviti voditi. lz navedenih odredbi proizlazi da se postupci koje vode
razlučni vjerovnici protiv predstečajnog dužnika radi odvojenog namirenja neće prekidati, a mogu se
i pokrenuti nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da razlučni vjerovnik svoje razlučno pravo ne gubi, unatoč
tome sto nije prijavio svoju tražbinu u postupku predstečajne nagodbe. Pravna posljedica za
razlučnog vjerovnik koji nije prijavio svoju tražbinu je ta da ne može sudjelovati u postupku
predstečajne nagodbe. Zakon omogućava nositelju razlučnog prava da izabere da Ii želi ostvarivati
svoja potraživanja odvojeno (u ovršnom postupku) iii u predstečajnoj nagodbi.
Razlučni vjerovnik je dužan prijaviti tražbinu ukoliko se odluci za status vjerovnika u predstečajnoj
nagodbi (onda moze sudjelovati u tom postupku) i to pod uvjetom da mu je dužnik osobno
odgovoran i da se odrekao od prava na odvojeno namirenje. Razlučni vjerovnik ne može izgubiti
svoje razlučno pravo samo zato jer nije prijavio tražbinu u postupku predstečajne nagodbe , ono i
dalje egzistira.
 

Povratak na prethodnu stranicu