Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-01/14-01/2054
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-02
Zagreb, 07.01.2015
Donacija arhitektonskih projekata
​Porezni obveznik iz dostavnog popisano obratio se upitom u vezi primjene oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) prilikom donacije projekata. Naime, u svom upitu porezni obveznik (Hrvatska komora arhitekata, u daljnjem tekstu: HKA) navodi da je uključen u pripremu izgradnje objekata na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavama te je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja pozvala članove HKA na prikupljanje tipskih idejnih projekata kako bi odabirom najboljih rješenja i njihovom daljnjom razradom dala konkretan doprinos sanaciji poplavljenih područja. U upitu se također navode odredbe članka 42. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko – srijemske županije (Narodne novine broj 77/14) kojima je propisano je da će se sredstva za dodjelu bespovratnih potpora osigurati u državnom proračunu, odnosno putem donacija i drugih izvora pri čemu su navedene donacije oslobođene plaćanja PDV-a. Postavljeno je pitanje na koji način arhitekti članovi HKA mogu koristiti navedeno oslobođenje, odnosno da li im je potreban dokument kojim bi koristili isto, obzirom da spomenuti projekti predstavljaju donaciju području stradalom od poplava.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USRH i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu.
 
Sukladno članku 7. stavku 3. Zakona propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. Nadalje, odredbama članka 8. stavka 3. točke b) Zakona propisano je da se obavljanjem usluga uz naknadu smatra obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.
 
Iz navedenog proizlazi da članovi HKA obračunavaju PDV na isporuke dobara i usluga koje obavljaju u okviru donacija, ukoliko su upisani u registar obveznika PDV-a.
U vezi s navedenom odredbom članka 42. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko – srijemske županije ističemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a odnosi isključivo na novčana sredstva koja će porezni obveznici i druge osobe donirati za poplavljena područja, pod uvjetom da za donirana novčana sredstva ne očekuju nikakvu protuisporuku.
Povratak na prethodnu stranicu