OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/15-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 09.01.2015
Određivanje, dodjela OIB-a i porezno zastupanje
​Elektroničkim putem zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska u kojem se postavljaju sljedeća pitanja vezana za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: OIB) te postupka dodjeljivanja ovlaštenja za poreznog zastupnika za stranu pravnu osobu:
 
1. Uputa „VAT ID NUMBER FOR TAXABLE PERSONS ESTABLISHED IN THE EUROPEAN UNION“ navodi potrebu prilaganja izvatka iz sudskog registra kao i potvrdu od nadležnog tijela poreznog tijela kojom se dokazuje da je pravna osoba porezni obveznik. Uputa za određivanje i dodjelu OIB-a navodi samo potrebu za dostavom izvatka iz sudskog registra. Je li u svrhu odobrenja vezanih za poreznog zastupnika potrebno podnositi i potvrdu da je osoba porezni obveznik?
2. Je li moguće da se izvadak iz sudskog registra te punomoć i ugovor o poreznom zastupanju dostave od strane klijenta prema tvrtki „A“ d.o.o. potpisani i pečatirani putem scan-a i email-a ili je potrebna dostava originala poštom?
3. Je li pravovaljan dvojezični dokument potpisan od strane klijenta?
4. Je li moguće da tvrtka "A“ d.o.o. podnese PU Zagreb na neku posebno određenu e-mail adresu ove zahtjeve elektronskim putem?
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. 
 
 
Ministarstvo financija, Porezna uprava, stranim pravnim osobama OIB određuje i dodjeljuje u trenutku kada je nastao povod za praćenje prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika (Narodne novine, broj 1/09, 117/10 i 125/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik), odnosno kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom.
Za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a strana pravna osoba obavezno podnosi dokumentaciju propisanu odredbama članka 14. stavaka 1. i 8. Pravilnika.
Slijedom navedenoga, strana pravna osoba u svrhu određivanja i dodjeljivanja OIB-a osobno ili putem opunomoćenika podnosi obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanje OIB-a, te akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda. Ukoliko strana pravna osoba ne obavlja samostalno radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske već te radnje u njezino ime poduzima neka druga osoba odnosno opunomoćenik, uz prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i punomoć. Punomoć mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a, mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatskom jeziku
 
Prema članku 77. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), PDV identifikacijski broj dodijelit će se i stranom poreznom obvezniku koji u tuzemstvu obavlja isporuke dobara i usluga s pravom na odbitak pretporeza.
 Odredbama članka 154. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), između ostalog detaljnije je propisan postupak dodjele PDV identifikacijskog stranim poreznim obveznicima.
 Navedenim člankom propisano je da su strani porezni obveznici obvezni Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a za upis u registar obveznika PDV-a prije prve isporuke u tuzemstvu. Porezna uprava, Područni ured Zagreb rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja donosi odmah, a najkasnije 8 dana od dana podnošenja zahtjeva i ujedno ga upisuje u registar obveznika PDV-a.
Uz Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a strani porezni obveznik mora priložiti potvrdu Porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik ili potvrdu o registraciji kod nadležnog tijela te države, izjavu ili drugi dokaz o namjeri obavljanja isporuka dobara i usluga na području Republike Hrvatske te punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju u slučaju kada je ugovoreno zastupanje. Porezni obveznik ne može opunomoćiti više od jednog poreznog zastupnika istovremeno.
 U slučaju da je strani porezni obveznik u Republici Hrvatskoj imenovao poreznog zastupnika tada porezni zastupnik u ime poreznog obveznika uz gore navedene dokumente u skladu s člankom 194. Pravilnika o PDV-u podnosi zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a tog poreznog obveznika u tuzemstvu.
 
Napominjemo da je u svrhu dodjele OIB-a te PDV identifikacijskog broja potrebno dostaviti naprijed navedenu originalnu dokumentaciju koja može biti dvojezična te je istu moguće poslati poštom preporučeno uz naznaku na pošiljci „Za dodjelu PDV ID broja“ na adresu Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.
Povratak na prethodnu stranicu