Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/14-01/599
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 15.01.2015
Primjena članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
​U vezi obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) detaljnije se očitujemo u nastavku.
 
Obveznici primjene 
 
Odredbama članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u propisano je da ako oporezive isporuke dobara ili usluga u tuzemstvu obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.
 
Poreznim obveznikom koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu smatra se porezni obveznik sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici Europske unije, odnosno u trećoj zemlji (u daljnjem tekstu: strani porezni obveznik). Navedeno se prema članku 150. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) primjenjuje neovisno o tome ima li strani porezni obveznik dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj ili nema. Naime, posjedovanje PDV identifikacijskog broja se ne može ni u kojem slučaju izjednačavati sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem te se tako prijenos porezne obveze prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u primjenjuje i u slučaju ako je stranom poreznom obvezniku u Republici Hrvatskoj dodijeljen PDV identifikacijski broj.
 
Člankom 150. Pravilnika o PDV-u, između ostalog detaljnije je propisano koje osobe su obvezne plaćati PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u. Tako iz navedenog članka proizlazi da ako isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu obavlja strani porezni obveznik tada PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u plaća:
• svaki porezni obveznik uključujući i malog poreznog obveznika, neovisno o tome ima li ili nema PDV identifikacijski broj,
• pravna osoba koja nije porezni obveznik, a ima dodijeljen PDV identifikacijski broj,
• strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj.
 
Ako strani porezni obveznik ne može prenijeti poreznu obvezu temeljem članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u na primatelja u tuzemstvu tada je obvezan registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj sukladno članku 77. stavku 5. točki a) Zakona o PDV-u i na obavljene oporezive isporuke obračunati i platiti PDV
 
U vezi stranih poreznih obveznika koji su upisani u registar obveznika PDV-a i imaju dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj, a koji su se neovisno o obveznoj primjeni odredbi članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u u svom poslovanju do 31. prosinca 2014. godine ponašali kao tuzemni porezni obveznici i zaračunavali PDV na obavljene isporuke napominjemo da se primjenjuje sljedeće.
Uzimajući u obzir činjenicu da je PDV koji obračunava jedan porezni obveznik drugom neutralan za državni proračun u slučaju kada je strani porezni obveznik izdavao račune za obavljene isporuke drugom poreznom obvezniku sa zaračunanim PDV-om koji je porezni obveznik - isporučitelj iskazivao u prijavi PDV-a kao obvezu i uredno podmirivao svoje obveze, a koji je porezni obveznik - primatelj iskazivao kao pretporez u prijavi PDV-a u tom slučaju kako bi se izbjegli dodatni problemi koji bi mogli proizići zbog ispravaka računa i povrata plaćenog PDV-a nije potrebno da strani porezni obveznik - isporučitelj izvrši ispravak svih do sada izdanih računa zbog primjene članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u. Međutim, skrećemo pažnju da je strani porezni obveznik – isporučitelj u buduće obvezan primjenjivati odredbe članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u na ispravan način.
 
Izdavanje računa
 
U vezi izdavanja računa napominjemo da je osnovno pravilo da država članica u kojoj se obavlja isporuka utvrđuje pravila o izdavanju računa. Navedeno znači da se za izdavanje računa koje se odnosne na isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu primjenjuju pravila hrvatskog Zakona o PDV-u, što je propisano člankom 78. stavkom 9. Zakona o PDV-u.
 
Međutim, za određene slučajeve primjenjuju se izuzeci od osnovnog pravila, a propisani su člankom 78. stavcima 10. i 11. Zakona o PDV-u. Iz navedenih članaka proizlazi da ako strani porezni obveznik obavi isporuku dobara ili usluge za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV, tada se za izdavanje računa primjenjuju pravila države članice u kojoj strani porezni obveznik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavljaju isporuke ili prebivalište ili uobičajeno boravište.
 
Što se tiče isporučitelja koji nemaju sjedište u Europskoj uniji, a koji obavljaju oporezive isporuke dobara ili usluga u Europskoj uniji, ne primjenjuju se izuzeci i uvijek se primjenjuje osnovno pravilo, odnosno pravilo države članice iz koje se obavlja isporuka.
 
Prema tome, u slučaju kada strani porezi obveznik sa sjedištem u Europskoj uniji obavlja isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu osobi koja je kao primatelj obvezna platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona o PDV-u tada prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila države članice u kojoj ima sjedište što znači da u računu navodi PDV identifikacijski broj izdan u državi sjedišta. Međutim, u slučaju kada strani porezi obveznik sa sjedištem izvan Europske unije obavlja isporuke dobara i usluga za koje je mjesto oporezivanja u tuzemstvu tada prilikom izdavanja računa primjenjuje pravila hrvatskog Zakona o PDV-u što znači da u računu navodi svoj hrvatski PDV identifikacijski broj.
 
Iskazivanje u prijavama
 
U vezi obveze prijavljivanja isporuka dobara i usluga za koje PDV plaća tuzemni primatelj isporuke napominjemo da strani porezni obveznik neovisno o tome ima li ili nema PDV identifikacijski broj tako obavljene isporuke ne prijavljuje u prijavi PDV-a (Obrascu PDV-a) u Republici Hrvatskoj. Tuzemni primatelj isporuke tako primljene isporuke iskazuje u Obrascu PDV-a pod rednim brojem II.11., 12. i 13. ovisno o stopi PDV-a dok pretporez iskazuje pod rednim brojem III.11., 12. i 13. pod uvjetom da ima pravo na odbitak pretporeza. Tako primljena isporuke se ne iskazuje u Obrascu PDV-S.
 
Nadalje, strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj obvezan je prema odredbama članka 150.a Pravilnika o PDV-u popuniti i podnijeti Prijavu za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac - INO PPO). Navedena prijava podnosi se u elektroničkom obliku najkasnije do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Obrazac - INO PPO ne podnosi se za razdoblje oporezivanja (kalendarski mjesec) u kojem strani porezni obveznik nije obavljao isporuke dobara ili usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona o PDV-u.
Povratak na prethodnu stranicu