Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/659
Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-2
Zagreb, 12.01.2015
Porezni tretman sufinanciranja izgradnje niskonaponske mreže
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana sufinanciranja izgradnje niskonaponske mreže. U upitu se navodi da porezni obveznik iz dostavnog popisa (investitor) gradi svoju niskonaponsku mrežu koja je njegova imovina, a da općina sudjeluje u sufinanciranju izgradnje te niskonaponske mreže koja sadrži dio koji se koristi za potrebe javne rasvjete. Nadalje, u upitu se navodi da se nakon uplate zadnje rate sufinanciranog iznosa javna rasvjeta priključuje na mrežu niskog napona u roku 30 dana te da je ugovorom predviđeno da porezni obveznik iz dostavnog popisa daje trajno pravo uporabe bez naknade svih stupova na kojima su montirane svjetiljke javne rasvjete, a općina se obvezuje sklopiti ugovor o pravu služnosti bez naknade s poreznim obveznikom iz dostavnog popisa (investitor) za zemljišta u vlasništvu općine na kojima će biti postavljeni stupovi. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje treba li na iznos sufinanciranja općine u izgradnji niskonaponske mreže za potrebe javne rasvjete obračunati PDV.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13  i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Prema odredbama članka 8. stavka 2. točke 2. Zakona o PDV-u, obavljanjem usluga također se smatra suzdržavanje od neke radnje ili trpljenje neke radnje ili stanja.
 
Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o PDV-u i članka 41. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
 
U skladu s navedenim, primljena sredstva sufinanciranja izgradnje niskonaponske mreže za potrebe javne rasvjete smatraju se naknadom koju porezni obveznik iz dostavnog popisa prima za trajno davanje prava na uporabu svih stupova na kojima su montirane svjetiljke javne rasvjete i vodiča namijenjenih javnoj rasvjeti, a koja je predmet oporezivanja PDV-om prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o PDV-u.
U vezi ugovora o pravu služnosti bez naknade koji se općina obvezuje sklopiti s poreznim obveznikom iz dostavnog popisa (investitor) za zemljišta u vlasništvu općine na kojima će biti postavljeni stupovi napominjemo da ako se radi o davanju prava služnosti na javnom dobru, tada se radi o usluzi koja ne podliježe oporezivanju PDV-om o čemu se Središnji ured Porezne uprave očitovao odgovorom KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/14-27 od 31. siječnja 2014. godine kojeg dostavljamo u privitku.
Povratak na prethodnu stranicu