Porez na dodanu vrijednost - Oporezive transakcije
Broj klase:410-19/14-01/410
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 31.12.2014
Uvoz dobara iz trećih područja u obračun PDV-a
​Navedenim dopisom dostavili ste upit knjigovodstvenog servisa „A“ d.o.o. u vezi uvoza dobara iz trećih područja. Prema navodima u upitu klijent navedenog knjigovodstvenog servisa uvezao je dobra, konkretno kožne cipele i torbe s Tenerifa koji su dio Kanarskog otočja, a oni su dio Španjolske. Prema članku 3. stavku 2. točki b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) Kanarsko otočje je treće područje i čini dio carinskog područja Europske unije što znači da dobra koja potječu s tog otočja ne podliježu carinjenju ali se na njih mora obračunati i platiti PDV. 
 
Obzirom da se prema članku 11. stavku 2. Zakona o PDV-u uvozom dobara smatra i unos dobara koja su u slobodnom prometu na području Europske unije, a potječu s trećih područja koja su dio carinskog područja Europske unije u skladu s carinskim propisima zatraženo je u vezi navedenog očitovanje Carinske uprave. U svom odgovoru KLASA: 410-19/14-01/30, URBROJ: 513-02-1220/1-14-2 od 4. prosinca 2014. Carinska uprava očitovala se kako slijedi.
 
Sukladno članku 3. Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (CZZ) carinsko područje Zajednice obuhvaća, medu ostalim, teritorij Kraljevine Španjolske, osim Ceute i Melille. U smislu carinskih propisa područje Kanarskog otočja je carinsko područje Zajednice na kojem se ne primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ (PDV Direktiva). Nadalje, člankom 3. Zakona PDV-u propisano je da se u Kraljevini Španjolskoj Ceuta, Melilla i Kanarsko otočje smatraju trećim područjem.
 
Temeljem odredbi članka 206. stavka 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o odredbama za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (UPCZZ), za trgovinu robom Zajednice između dijelova carinskog područja Zajednice na koje se primjenjuju odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ i dijelove onoga područja na kojemu se navedene odredbe ne primjenjuju, ili u trgovini između onoga područja na kojem se navedene odredbe ne primjenjuju, podnosi se carinska deklaracija. Pri tome napominjemo da u tom slučaju, sukladno odredbi članka 181.c UPCZZ-a nije potrebno podnijeti ulaznu skraćenu deklaraciju. Polje 37 uvozne carinske deklaracije za unos robe za domaću uporabu u okviru trgovine između Zajednice i država s kojima ona tvori carinsku uniju popunjava se sa šifrom 49.
 
Slijedom navedenog, za unos robe s Tenerifa u Republiku Hrvatsku potrebno je podnijeti uvoznu carinsku deklaraciju kojom će biti obračunat PDV, no, ne i carina, budući da se radi o unosu robe Zajednice iz država s kojima države članice EU čine carinsku uniju.
Povratak na prethodnu stranicu